ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: [email protected]

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністраціїДень Конституції України відзначається щорічно 28 червня, є державним святом і неробочим днем.

Конституція (від лат. – устрій, установлення, упорядкування) – це нормативно-правовий акт найвищої юридичної сили, який приймається й змінюється в особливому порядку, є юридичною базою для прийняття іншого законодавства України, регулює суспільні відносини, які визначають організацію державної влади, а також взаємовідносини держави із суспільством, людиною і громадянином.

21-ша річниця Конституції України є приводом не лише для її відзначення та подальшої популяризації її основних положень, а й підставою для переосмислення здобутків і суперечливих аспектів конституційної доктрини.

Сектор правової інформації ВОУНБ ім. К. А. Тімірязєва традиційно підготував до цього свята книжкову виставку «Конституція України – надійний гарант прав і свобод людини».

Документи, представлені на експозиції, висвітлюють поняття історії розвитку українського конституціоналізму від найдавніших часів до сьогодення, основи конституційного ладу, форми безпосереднього народовладдя, конституційні основи організації і здійснення державної влади та місцевого самоврядування, конституційно-правовий статус людини і громадянина. 

Конституція України – надійний гарант прав і свобод людини

 

Усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах.

Ст. 21 Конституції України

 

1. Конституція України – Основний Закон держави України

 

Агафонова, Н. В. Конституція як об’єкт реформування / Н. В. Агафонова // Університет. наук. зап. : часоп. Хмельниц. ун-ту упр. та права. – 2016. – Вип. 3. – С. 351–366.

Бучин, М. А. Демократичні вибори в Україні: принципи, механізми та технології реалізації : монографія / М. А. Бучин ; Нац. ун-т «Львівська політехніка». – Львів : Львів. політехніка, 2016. – 452 с.

Герман, М. Конституція Пилипа Орлика – пам’ятка козацького звичаєвого права / М. Герман // Законодавство України: проблеми та перспективи розвитку : зб. матеріалів XV Всеукр. наук.-практ. конф. / НАН України, Київ. ун-т права. – Київ, 2014. – С. 20–22.

Корогод, Г. І. Перша Конституція України. Пилип Орлик і його діяльність в еміграції: навч. посіб. для студ. ВНЗ / Г. І. Корогод, В. П. Гробова ; Харків. нац. ун-т внутріш. справ України, Сумська філія. – 2-ге вид., доп. – Суми : Університет. книга, 2016. – 128 с.

Лотюк, О. С. Конституційно-правові основи розвитку та функціонування громадянського суспільства в Україні : монографія / О. С. Лотюк. – Київ : Ліра-К, 2016. – 336 с.

Лотюк, О. С. Конституційні засади розвитку та функціонування громадянського суспільства в Україні : монографія / О. С. Лотюк ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Ліра-К, 2015. – 356 с.

Лощихін, О. М. Конституція як правова основа розвитку економічних функцій держави: вітчизняний та зарубіжний досвід / О. М. Лощихін // Бюл. М-ва юстиції України. – 2016. – № 6. – С. 6–11.

Мірошниченко, Ю. Р. Конституційно-правове забезпечення народовладдя в Україні : монографія / Ю. Р. Мірошниченко ; за ред. О. Л. Копиленка. – Київ : Фенікс, 2012. – 360 с. 

«Пакти і Конституції» Української козацької держави (до 300-річчя укладення) / Ін-т історії НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Держ. архів. служба України, Центр. держ. іст. архів ; відп. ред. В. А. Смолій ; упоряд.: М. С. Трофимук, Т. В. Чухліб. – Львів : Світ, 2011. – 440 с. 

Право на звернення. Коментар Закону України «Про звернення громадян». Законодавство. Судова практика / за заг. ред. М. В. Оніщука. – Київ : Юрінком Інтер, 2008. – 416 с. 

Речицький, В. В. Конституціоналізм: коротка версія (читанка з конституціоналізму для зацікавлених) / В. Речицький. – Харків : Права людини, 2014. – 264 с. 

Символи Батьківщини : матеріали для проведення виховних заходів з ознайомлення учнівської молоді з історією виникнення та розвитку державної символіки / ред. І. Миколів ; упорядкув. І. Ігнатова. – Вид. 2-е, переробл., доп. – Тернопіль. : Астон, 2008. – 64 с. 

Скрипнюк, О. Конституція Пилипа Орлика 1710 року: основні правові і політичні ідеї та її історичне значення / О. Скрипнюк // Юрид. Україна. – 2010. – № 12. – С. 4–10.

Софілканич, Р. Проблеми реалізації Конституції в Україні / Р. Софілканич, М. В. Савчин // Європейська юридична освіта і наука : зб. матеріалів VIII Міжнар. наук.-практ. конф. 11–13 жовт. 2013 р. : до 95-ї річниці Нац. акад. наук України / Київ. ун-т права НАН України, Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2013. – С. 198–200.

Тертишник, В. Цивілізаційний вибір державотворення та проблеми конституційної реформи в Україні / В. Тертишник // Публ. право. – 2016. – № 4. – С. 57–65.

Томенко, М. В. Конституційний процес як пошук стратегічних пріоритетів України : монографія / М. В. Томенко; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Київ. ун-т, 2010. – 299 с.

Томенко, М. В. Україна: історія Конституції : навч. посіб. / М. В. Томенко. – Київ : Генеза, 2015. – 144 с. 

Україна. Конституція. Конституція України : станом на 30 верес. 2016 р.: відп. офіц. тексту / Україна. Конституція. – Харків : Право, 2016. – 76 с.

Федоренко, В. Л. Питання теорії конституційного права і модернізації Конституції України : зб. наук. праць / В. Л. Федоренко ; за ред. і з передм. О. В. Скрипнюка. – Київ : Ліра-К, 2013. – 190 с.

Шаповал, В. М. Історія Основного Закону (конституційний процес в Україні у 1990–1996 роках) / В. М. Шаповал, А. В. Корнєєв. – Харків : Фоліо, 2011. – 111 с. 

Ющик, О. І. Конституційні основи розвитку законодавства України : навч. посіб. / О. І. Ющик, Ю. Л. Бошицький, В. І. Риндюк ; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, Київ. ун-т права. – Київ : Юрид. думка, 2015. – 156 с. 

Конституція України як оберіг державності [Електронний ресурс] // Бюл. М-ва юстиції України. – 2014. – № 6. – С. 14–24.  

Бориславський, Л. Конституція України: її реалізація та способи удосконалення [Електронний ресурс] / Л. Бориславський // Вісн. Конституц. Суду України. – 2014. – № 4. – С. 103–110.

 

2. Конституційні права та обов’язки громадян України 

Права і свободи людини та їх гарантії визначають

зміст і спрямованість діяльності держави…

Утвердження і забезпечення прав і свобод

є головним обов’язком держави.

Ст. 3 Конституції України

Бакумов, О. С. Конституційне право громадян України на участь у виборах і референдумах та проблеми його реалізації : монографія / О. С. Бакумов ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого. – Харків : Право, 2015. – 248 с.

Буткевич, В. Г. Деякі аспекти модернізації Конституції України в частині прав свобод і обов’язків людини і громадянина / В. Г. Буткевич // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів ІV Всеукр. наук.-практ. конф. 19 квіт. 2013 р. / Київ. ун-т права. – Київ, 2013. – Вип. 4. – С. 14–17.

Гудима, Д. Можливі зміни та доповнення до Конституції України щодо прав людини (експертне обговорення, ініційоване робочою групою Конституційної Комісії, 14 травня 2015 р.) / Д. Гудима // Право України. – 2015. – № 6. – С. 238–242.

Дешко, Л. Право звертатися за захистом своїх прав до міжнародних судових установ чи організацій у контексті генезису національної системи конституційного права / Л. Дешко // Підприємництво, госп-во і право. – 2016. – № 7. – С. 99–104. 

Законотворчість. Участь громадськості у законотворчому процесі. Основні аспекти законодавчого процесу / Д. С. Базілевич [та ін.] ; Програма сприяння Парламенту II. Програма розвитку законотворчої політики. – Київ : Вид. Москаленко О. М., 2013. – 232 с. 

Костюк, В. Конституційне право на соціальний захист в умовах сьогодення: науково-правовий аспект / В. Костюк // Публіч. право. – 2015. – № 2. – С. 252–259.

Клименко, О. І. Поняття і зміст забезпечення конституційного права громадян України на мирні зібрання [Електронний ресурс] / О. І. Клименко // Держава і право. Юрид. і політ. науки. – 2013. – Вип. 59. – С. 110–115.

Кудрявцева, О. М. Конституційно-правові основи захисту прав дитини в Україні / О. Кудрявцева. – Київ : Арт Економі, 2015. – 268 с.

Мельник, Р. С. Право на мирні зібрання. Законодавство. Коментар. Судова практика : наук.-практ. посіб. / Р. С. Мельник ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Юрінком Інтер, 2015. – 240 с.

Мельничук, О. Ф. Право людини на освіту : монографія / О. Мельничук. – Вінниця : Меркьюрі-Поділля, 2013. – 440 с.

Мірошниченко, Ю. Р. Конституційно-правове забезпечення народовладдя в Україні : монографія / Ю. Р. Мірошниченко ; за ред. О. Л. Копиленка. – Київ : Фенікс, 2012. – 360 с.

Мішина, Н. Конституційні права людини: до питання удосконалення регламентації / Н. Мішина // Юрид. вісн. – 2013. – № 3. – С. 43–46.

Політанський, В. Право на інформацію як фундаментальне право людини: досвід країн розвинутої демократії / В. Політанський // Вісн. Нац. акад. правов. наук України. – 2014. – № 1. – С. 195–203.

Права людей з інвалідністю в Україні : звіт за результатами громадського моніторингу / Нац. Асамблея інвалідів України, Міжнар. Фонд «Відродження». – Київ : [б. и.], 2008–2009. – 100 с.

Права людини в контексті сучасного суспільствотворення : монографія / М. Г. Вербенський [та ін.] ; М-во внутр. справ України, Держ. НДІ. – Київ ; Вінниця : Нілан-ЛТД, 2016. – 262 с.

Права людини в сфері охорони здоров’я : практикум / за ред. Р. А. Майданика. – Київ : Алерта, 2013. – 116 с.

Права та свободи людини в контексті модернізації Конституції України: наук.-практ. інтернет-конф., 23 січ. 2014 р. / Нац. акад. внутр. справ ; Нац. акад. правов. наук України. – Київ : Ліра-К, 2014. –192 с.

Право на вибір місця проживання: від прописки до реєстрації: комент., законодавство, суд. практика / Авт. комент., упоряд. І. П. Козінцев, М. Б. Захандревич. – Київ : Юрінком Інтер, 2005. – 336 с.

Право на мирні зібрання. Законодавство. Коментар. Судова практика : наук.-практ. посіб. / Р. С. Мельник ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Юрінком Інтер, 2015. – 240 с.

Правовий статус внутрішньо переміщених осіб в Україні : монографія / В. О. Криволапчук [та ін.] ; за заг. ред. М. Г. Вербенського ; М-во внутр. справ України, Держ. НДІ. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2016. – 402 с.

Рабінович, П. До модернізації конституційно-правового статусу людини і громадянина (львівські пропозиції) / П. Рабінович // Право України. – 2014. – № 7. – С. 146–156.

Свобода релігії та віросповідання в Україні в контексті дотримання міжнародних стандартів з прав людини та основних свобод : монографія / Уклад. В. М. Яворський. Харків : Центр правов. та політ. досліджень, 2005. – 92 с.

Скрипнюк, В. Праволюдинна парадигма в діяльності органів виконавчої влади сучасної України / В. Скрипнюк // Юрид. Україна. – 2014. – № 2. – С. 13–18.

Яковлєва, Г. Зміст поняття конституційного права людини на соціальний захист / Г. Яковлєва // Підприємництво, госп-во і право. – 2017. – № 2. – С. 100–104.

3. Гарантії та захист прав і свобод людини та громадянина в Україні 

Бойко, К. С. Ефективний захист прав та свобод людини – основна мета модернізації Конституції України / К. С. Бойко // Права та свободи людини в контексті модернізації Конституції України : науково-практична інтернет-конференція (Київ. 23 січня 2014) / Національна академія внутрішніх справ ; Національна академія правових наук України. – Київ, 2014. – С. 140–142. 

Мацькевич, М. М. Юридичні гарантії охорони та захисту конституційних культурних прав і свобод людини та громадянина в Україні [Електронний ресурс] / М. М. Мацькевич // Науково-інформаційний вісн. Івано-Франківського ун-ту права ім. Короля Данила Галицького. – 2014. – № 10. – С. 86–91. 

Нелін, О. Конституційний механізм захисту основних прав і свобод людини і громадянина в правовій доктрині України / О. Нелін // Юрид. Україна. – 2016. – № 5/6. – С. 9–14.  

Опольська, Н. М. Теоретико-правові засади забезпечення прав та свобод дитини : монографія / Н. М. Опольська. – Вінниця : Едельвейс і К, 2011. – 226 с. 

Семененко, І. О. Права людини та їх гарантії в умовах модернізації Конституції України / І. О. Семененко // Права та свободи людини в контексті модернізації Конституції України : наук.-практ. інтернет-конф. (Київ. 23 січ. 2014) / Нац. акад. внутр. справ ; Нац. акад. прав. наук України. – Київ, 2014. – С. 109–112. 

Стафійчук, Г. Ф. Конституційно-правові механізми забезпечення прав і свобод людини і громадянина в Україні: навч.-метод. посіб. / Г. Ф. Стафійчук; Центр перепідгот. та підвищ. кваліфікації працівників органів держ. влади, органів місц. самоврядування, держ. п-в, установ і орг. Вінниц. обл. – Вінниця : Вид. Корзун Д. Ю., 2011. – 44 с. 

Ткачук, Л. В. Правозахисні гарантії прав і свобод людини в Україні: загальнотеоретична характеристика / Л. В. Ткачук // Часоп. Київ. ун-ту права. – 2016. – № 3. – С. 73–77.  

Хромей, В. В. Конституційні гарантії реалізації права людини на працю в Україні / В. В. Хромей // Бюл. М-ва юстиції України. – 2016. – № 2. – С. 28–32.

 
Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2018
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро