ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: [email protected]

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністраціїДень Європи – свято, що відзначається в країнах Європейського Союзу 9 травня. В Україні згідно з Указом Президента України «Про День Європи» від 19 квітня 2003 р. № 339/2003 – щорічно у третю суботу травня.

День Європи разом з єдиною валютою (євро), прапором і гімном є символом ЄС як політичної сили.

Жителі України відзначають це свято як день спільних цінностей, спільної історії всіх націй континенту.

Сектор правової інформації пропонує ознайомитися з книжковою виставкою, яка висвітлює широкий спектр питань правового регулювання процесу правової інтеграції в рамках Європейського Союзу.  

 

Україна – ЄС: правові засади співробітництва

 

В Україні немає іншого майбутнього ніж членство в ЄС, так само як немає іншого майбутнього в Європейському Союзі.

Домінік Стросс-Кан

Розділ 1. Інституційне право Європейського союзу

Баймуратов, М. О. Модифікації державного суверенітету в умовах європейської інтеграції в контексті взаємовідносин Європейського Союзу з державами-членами : монографія / М. О. Баймуратов, Ю. С. Хоббі ; Маріупол. держ. ун-т, Представництво Європ. орг. публ. права в Україні. – Суми : Університетська книга, 2013. – 300 с.

Бехруз, Х. Правовое регулирование миграционной политики ЕС в современных реалиях / Х. Бехруз // Публіч. право. – 2016. – № 2. – С. 12–18.

Білан, С. Регулювання референдуму в європейському праві / С. Білан // Підприємництво, госп-во і право. – 2017. – № 3. – С. 186–190.

Гоці, С. Європейська Комісія. Процеси ухвалення рішень і виконавчі повноваження / Сандро Гоці ; пер. з італ. Ірини Дробот. – Київ : К.І.С., 2007. – 208 с.

Грицяк, І. А. Право та інституції Європейського Союзу : навч. посіб. / І. А. Грицяк. – 2-ге вид., допов. – Київ : К.І.С., 2006. – 300 с.

Димінська, О. Ю. Правова природа окремих принципів договірного права ЄС / О. Ю. Димінська // Університет. наук. зап. : часоп. Хмельниц. ун-ту упр. та права. – 2016. – Вип. 2. – С. 213–219.

Димінська, О. Ю. Проблеми тлумачення поняття трудового договору та трудових правовідносин у праві Європейського Союзу / О. Ю. Димінська // Університет. наук. зап. : часоп. Хмельниц. ун-ту упр. та права. – 2016. – Вип. 3. – С. 208–217.

Довгань, В. М. Європейський Парламент. Правовий статус і компетенція в системі органів Європейського Союзу / В. М. Довгань. – Київ : КНТ, 2007. – 204 с.

Європейська конвенція про запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню. – Київ : Фенікс, 2004. – 20 с.

Європейська соціальна хартія (Страсбург, 3 трав. 1996 р.). – Київ : Фенікс, 2004. – 40 с.

Європейське право. Право Європейського Союзу : підручник : у 3 кн.

Кн. 1. Інституційне право Європейського Союзу / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; за заг. ред. В. І. Муравйова. – Київ : Ін Юре, 2015. – 312 с.

Кн. 2. Матеріальне право Європейського Союзу / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; за заг. ред. В. І. Муравйова. – Київ : Ін Юре, 2015. – 456 с.

Кн. 3. Право зовнішніх зносин Європейського Союзу / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; за заг. ред. В. І. Муравйова. – Київ : Ін Юре, 2015. – 408 с.

Заблоцька, Л. Г. Політико-правові аспекти діяльності Ради Європи : навч. посіб. для студентів вузів / Л. Г. Заблоцька, А. Л. Федорова, Т. І. Шинкаренко. – Київ : Фенікс, 2007. – 224 с.

Капіца, Ю. М. Сучасні напрямки захисту прав інтелектуальної власності в Європейському Союзі // Нариси з міжнародного приватного права / за ред.: А. С. Довгерта, О. М. Бірюкова. – Київ, 2014. – Вип. 3. – С. 123–139.

Комарова, Т. В. Юрисдикція Суду Європейського Союзу : монографія / Т. В. Комарова ; Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. – Харків : Право, 2010. – 360 с.

Коментований переклад Візового Кодексу Європейського Союзу / Громад. ініціатива «Європа без бар’єрів», Міжнар. Фонд «Відродження» ; пер. : Л. Левандовська. – Київ : Вістка, 2010. – 160 с.

Консолідовані версії Договору про Європейський Союз та Договору про функціонування Європейського Союзу (2010/С 83/01) : хрестоматія / упоряд. Б. В. Бабін. – Одеса : Фенікс, 2012. – 294 с.

Лічман, Ю. Свобода руху капіталу в праві Європейського Союзу / Ю. Лічман // Юрид. вісн. – 2015. – № 4. – С. 199–204.

Луспеник, Д. Д. Цивільний процес Європейського Созу – новітній напрям наукового правознавства та практичної юриспруденції / Д. Д. Луспеник, С. Є. Морозова // Часоп. цивіл. і кримінал. судочинства. – 2016. – № 2. – С. 136–140.

Макбрайд, Д. Європейська конвенція з прав людини та кримінальний процес / Д. Макбрайд ; пер. з англ. Д. Шкрьоба ; Рада Європи. – Київ : К.І.С., 2010. – 576 с.

Мушак, Н. Б. Міжнародно-правові засади захисту та забезпечення прав людини в європейських міжнародних організаціях : монографія / Н. Б. Мушак ; під наук. керівництвом В. І. Муравйова ; НАН України, Київ. ун-т права. – Київ : Ліра-К, 2013. – 192 с.

Основи права Європейського Союзу: нормативні матеріали / Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; за заг. ред. М. В. Буроменського. – Харків : Право, 2015. – 328 с.

Петренко, П. Д. Деякі особливості організації діяльності органів виконавчої влади вищого рівня у країнах – членах Європейського Союзу / П. Д. Петренко // Бюл. М-ва юстиції України. – 2016. – № 6. – С. 34–38.

Пістракевич, О. Рада міністрів як поліфункціональний орган Європейського Союзу / Пістракевич, О. // Вісн. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – 2013. – № 2. – С. 192–200.

Попович, Л. Функції Ради Європейського Союзу як інституту управління аграрним сектором економіки Європейського Союзу / Л. Попович // Юрид. вісн. – 2015. – № 2. – С. 211–216.

Пошедін, О. І. Право Європейського Союзу: навч. посіб. / за ред. В. М. Бесчастного. – 2-е вид., стер. – Київ : Знання, 2011. – 366 с.

Право Європейського Союзу. Особлива частина (з урахуванням положень Лісабонського Договору) : навч. посіб. для студентів вузів / Одес. нац. юрид. акад. ; за ред.: М. Р. Аракеляна, О. К. Вишнякова. – Київ : Істина, 2010. – 528 с.

Пошедін, О. І. Реформування європейської політики сусідства: орієнтири для України / О. І. Пошедін, М. Є. Чулаєвська // Вісн. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – 2016. – № 2. – С. 67–75.

Святоцька В. Адвокатура Європейського Союзу в юридичному механізмі системи захисту прав людини / В. Святоцька // Право України. – 2016. – № 8. – С. 90–98.

Стрєльцова, О. В. Громадянство як особливий інститут Європейського Союзу / О. В. Стрєльцова // VII наукові читання, присвячені пам’яті Володимира Михайловича Корецького : (зб. наук. пр.) / Київ. ун-т права, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. – Київ, 2014. – С. 98–100.

Стюарт, Ю. Збірник прецедентного права Європейського Союзу в сфері державної допомоги / Ю. Стюарт, Я. Рогінська. – Київ : Альфа Реклама, 2016. – 740 с.

Фоменко, С. В. Спільна зовнішня і безпекова політика ЄС: від національних інтересів до спільних цінностей / Фоменко, С. В. // Зб. наук. пр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – 2015. – Вип. 1. – С. 201–218.

Яковюк, І. В. Правові основи інтеграції до ЄС: загальнотеоретичний аналіз : монографія / І. В. Яковюк ; Нац. ун-т «Юридична академія України ім. Я. Мудрого». – Харків : Право, 2013. – 760 с.

 

Розділ 2. Правовий статус людини та громадянина в Європейському Союзі 

… аби людина не була змушена вдаватися до повстання як до останнього способу порятунку від тиранії та гніту, надзвичайно важливо, щоб права людини були захищені верховенством права. 

(Всесвітня декларація прав людини, 1948 р.)

Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів IV Всеукр. наук.-практ. конф. 19 квіт. 2013 р. / Київ. ун-т права НАН України, Союз юристів України, Рівнен. обл. держ. адмін. ; редкол.: Ю. С. Шемшученко, Ю. Л. Бошицький, О. В. Чернецька. – Київ : Ліра-К, 2013. – 446 с.

Блажівська, Н. Європейська конвенція з прав людини та основоположних свобод і практика Європейського суду з прав людини як обмежувальний інструмент для парламенту (вступ до проблематики) / Н. Блажівська // Вісн. Вищого адмін. суду України: Офіц. наук.-практ. вид. – 2014. – № 4. – С. 21–25.

Дамірлі, М. Європейська конвенція з прав людини як ключовий елемент системи права Ради Європи / М. Дамірлі // Право України. – 2010. – № 10. – С. 98–104.

Дудаш, Т. І. Практика Європейського суду з прав людини : навч. посіб. / Т. І. Дудаш ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – 2-ге вид., змін. і допов. – Київ : Правова єдність : Алерта, 2014. – 488 с.

Закладинки. Посібник з протидії мові ненависті онлайн через освіту з прав людини / авт. та ред.: Еллі Кін, Мара Георгеску ; ред. Руі Гомес. – [2-е вид.]. – [Київ] : [б. в.], 2016. – 212 с.

Ільченко, І. Звернення до Європейського Суду з прав людини як спосіб захисту права власності / І. Ільченко // Підприємництво, госп-во і право. – 2016. – № 6. – С. 14–18.

Козіна, В. Зарубіжний досвід очищення влади та практика ЄСПЛ / В. Козіна, Т. Андрієвський, В. Михальська // Місцеве самоврядування. – 2014. – № 11. – С. 7–9.

Копійка, В. В. Європейський Союз: історія і засади функціонування : навч. посіб. / В. В. Копійка, Т. І. Шинкаренко. – 2-е вид., випр. і доп. – Київ : Знання, 2012. – 759 с.

Лавринович, О. Європейська конвенція з прав людини – надійний дороговказ гуманістичного розвитку України / О. Лавринович // Право України. – 2010. – № 10. – С. 43–47.

Легка, О. Динамічне юридичне тлумачення: практика Європейського суду з прав людини / Оксана Легка // Підприємництво, госп-во і право. – 2016. – № 10. – С. 119–123.

Моткова, О. Право на життя у рішеннях Конституційного Суду України та Європейського суду з прав людини / О. Моткова // Вісн. Конституц.. Суду України. – 2015. – № 1. – С. 49–59.

Основи права Європейського Союзу: нормативні матеріали / Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; за заг. ред. М. В. Буроменського. – Харків : Право, 2015. – 328 с.

Пушкар, П. Реферативний огляд застосування принципу непорушності права власності у практиці Європейського суду з прав людини та в країнах ЄС і українські реалії / П. Пушкар // Право України. – 2016. – № 1. – С. 25–33.

Як і коли можна звернутися до Європейського суду з прав людини? / Проект USAID «Україна: верховенство права», Центр політико-правових реформ ; авт.-упоряд.: Р. О. Куйбіда, Т. В. Руда. – Оновл. вид. – Київ : USAID, 2011. – 56 с.

 

Розділ 3. Європейська інтеграція України: правові засади 

Данилишин, Б. М. Децентралізація у країнах ЄС : уроки для України / Б. М. Данилишин, В. В. Пилипів // Регіон. Економіка. – 2016. – № 1. – С. 5–11.

Дегтяр, Я. Програмно-цільовий метод у бюджетному процесі в умовах інтеграції України в Європейський Союз / Я. Дегтяр // Підприємництво, госп-во і право. – 2016. – № 8. – С. 130–134.

Димінська, О. Ю. Співвідношення процесів гармонізації та уніфікації договірного права ЄС / О. Ю. Димінська // Університет. наук. зап.: часоп. Хмельниц. ун-ту упр. та права. – 2016. – Вип. 4. – С. 133–138.

Добрянський, С. П. Юридичне гарантування основоположних прав людини у Європейському Союзі: проблеми та перспективи / С. П. Добрянський // Вісн. Нац. акад. прав. наук України. – 2016. – № 3. – С. 131–161.

Дутчак, С. Європейський вимір та вітчизняні реалії нормативного забезпечення прав пацієнтів в Україні / С. Дутчак // Юрид. Україна. – 2016. – № 5/6. – С. 80–89.

Євроекономічна інтеграція України : навч. посіб. для студентів вузів / Л. І. Михайлова [та ін.]. – Київ : ЦУЛ, 2013. – 136 с.

Єгоричева, С. Забезпечення фінансової самодостатності територіальних громад: досвід країн Європейського Союзу для України / С. Єгоричева, М. Лахижа // Вісн. Тернопіл. нац. економ. ун-ту. – 2016. – № 1. – С. 64–77.

Єршова, В. С. Розвиток та сучасний стан реалізації положень Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом у сфері охорони навколишнього природного середовища / В. С. Єршова // Часоп. Київ. ун-ту права. – 2016. – № 3. – С. 382–385.

Капишін, С. М. Проблеми правозаконності: від витоків до сьогодення / С. М. Капишін // Часоп. Київ. ун-ту права. – 2016. – № 1. – С. 52–56.

Капіца, Ю. Реформування національного законодавства з охорони інтелектуальної власності відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом / Ю. Капіца // Право України. – 2016. – № 11. – С. 118–123.

Кічурчак, М. В. Напрями адаптації зарубіжного досвіду фіскальної децентралізації в систему відтворення суспільних благ в Україні / М. В. Кічурчак // Актуал. проблеми економіки. – 2016. – № 8. – С. 256–267.

Коваленко, Т. Правові аспекти адаптації земельного законодавства України до законодавства Європейського Союзу / Т. Коваленко // Публ. право. – 2016. – № 2. – С. 19–26.

Коліжак, В. В. Реформування сектору безпеки й оборони України в оцінках експертів НАТО та ЄС / В. В. Коліжак // Держава та регіони. Серія : Державне управління. – 2016. – № 3. – С. 33–37.

Коломієць, П. Проблематика вдосконалення понятійного апарату в частині адаптації податкового законодавства України до стандартів ЄС / П. Коломієць // Публіч. право. – 2016. – № 3. – С. 140–147.

Коссе, Д. Д. Правове забезпечення інтеграційних процесів України та ЄС / Д. Д. Коссе // Часоп. Київ. ун-ту права. – 2016. – № 3. – С. 386–389.

Лукачук, О. В. Українське питання в діяльності європарламентарів у 2004–2015 роках: досвід депутатів з Литви / О. В. Лукачук // Парламентаризм Центрально-Східної Європи: історія, національні особливості, сучасні тенденції : зб. наук. пр. / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича. – Київ, 2015. – С. 127–139.

Муравйов, В. Зона вільної торгівлі як основа економічної інтеграції України у Європейський Союз / В. Муравйов // Право України. – 2016. – № 4. – С. 9–21.

Підписання Угоди про співробітництво між Україною та Європейською організацією з питань юстиції (Євроюстом) // Вісн. прокуратури. – 2016. – № 6. – С. 6.

Попко, Є. В. Правове регулювання відносин України з Радою Європи / Є. В. Попко // Держава і право. – 2015. – Вип. 67. – С. 441–451.

Попко, Є. В. Юридична сутність отримання для України безвізового режиму з Європейським Союзом / Є. В. Попко // Часоп. Київ. ун-ту права. – 2016. – № 3. – С. 396–399.

Право та політика у сфері державної допомоги. Гармонізація законодавства України зі стандартами ЄС / Ю. Стюарт, С. Цемнолонскіс, Я. Рогінська. – Київ : Альфа Реклама, 2016. – 1208 с.

Савенкова, В. Г. Суть правових принципів здійснення банківської діяльності в Україні та Європейському Союзі / В. Г Савенкова // Часоп. Київ. ун-ту права. – 2016. – № 4. – С. 125–130.

Синчук, С. М. Правові питання інтеграції української системи соціального захисту в європейську соціальну модель / С. М. Синчук // Держава і право. – 2016. – Вип. 74. – С. 314–326.

Стрельцова, О. В. Угода про асоціацію між Україною та ЄС та перспективи її впливу на конституалізацію правової системи України / О. В. Стрельцова // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів ІV Всеукр. наук.-практ. конф. 19 квітня 2013 р. / Київ. ун-т права. – Київ, 2013. – Вип. 4. – С. 7378.

Стрілець, Б. Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом та правове регулювання інвестиційної діяльності / Б. Стрілець // Публіч. право. – 2015. – № 4. – С. 295–302.

Тищенко, О. Соціальні стандарти в Україні: проблеми євроінтеграції / О. Тищенко // Право України. – 2016. – № 8. – С. 24–32.

Трихліб, К. О. Гармонізація законодавства України і законодавства ЄС: наближення загальноправової термінології : монографія / К. О. Трихліб ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого. – Харків : Право, 2015. – 224 с.

Тугай, М. Угода про асоціацію України з ЄС як крок до політичної асоціації та економічної інтеграції / М. Тугай // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів V Всеукр. наук.-практ. конф. 24 квіт. 2014 р. – 2014. – Вип. 5. – С. 149–151.

Хрімлі, О. Ефективність адаптації законодавства України до законодавства ЄС у сфері захисту прав інвесторів: теоретичні питання / О. Хрімлі // Юрид. Україна. – 2016. – № 11/12. – С. 31–35.

Шереметьєва, О. Угода про асоціацію між Україною та ЄС: ретроспектива та реалії сьогодення / О. Шереметьєва // Юрид. Україна. – 2016. – № 1/2. – С. 42–48.

Шило, О. Г. Проблеми адаптації кримінального процесуального законодавства України до права Європейського Союзу / О. Г. Шило // Вісн. Нац. акад. прав. наук України. – 2016. – № 2. – С. 109–122.

Підготувала бібліотекар І категорії

сектору правової інформації ВОУНБ ім. К. А. Тімірязєва.

Криворука А. В.

 
Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2018
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро