ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: [email protected]

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністраціїІсторія християнства: український вимір

Бібліографічний список

 

Християнство: сторінки історії

 Балакин, Ю. В. Христианские писатели II-XV веков (Византия и латинский Запад) : словарь-справочник / Ю. В. Балакин. – Москва : Форум, 2011. – 576 с.

Библия в церкви. Толкование Нового Завета на Востоке и Западе / Дж. Д. Данн [и др.]. – 2-е изд. – Москва : Библейско-богословский ин-т св. апостола Андрея, 2011. – 208 с. – (Современная библеистика).

Брайчевський, М. Ю. Походження слов’янської писемності / М. Ю. Брайчевський. – 2-ге вид. – Київ : Києво-Могилян. акад., 2002. – 154 с. – (Книжки викладачів НаУКМА).

Бурмило, І. (протоієрей). Історія Церкви / І. Бурмило. – Чернівці : Книги-ХХІ, 2007. – 424 с. : іл.

Введение в историю Церкви : учеб. пособие для студентов вузов. Ч. 1. Обзор источников по общей истории Церкви / Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова ; под ред. В. В. Симонова. – Москва : Изд-во Моск. ун-та, 2012. – 752 с. : ил.

Власто, А. П. Запровадження християнства у слов’ян : вступ до середньовіч. історії слов’янства / А. П. Власто ; пер. з англ.: Р. Ткачук, Ю. Терех. – Київ : Юніверс, 2004. – 496 с. : іл. – (Історична думка).

Гарнак, А. фон. Сущность христианства : пер. с нем. / А. фон Гарнак. – Изд. 6-е. – Москва : ЛИБРОКОМ, 2012. – 232 с. – (Академия фундаментальных исследований: история).

Гілл, Дж. Історія християнства : пер. з англ. / Дж. Гілл. – Київ : Темпора, 2010. – 560 с.

Духопельников, В. М. Княгиня Ольга / В. Духопельников. – Харків : Фоліо, 2009. – 123 с. – (Знаменитые украинцы).

Евангелие Господа нашего Иисуса Христа : на церковнославянском языке. – Москва : Изд-во Сретенского монастыря, 2004. – 703 с.

Евдокимов, П. Православие : пер. с фр. / П. Евдокимов. – Москва : Библейско-богословский ин-т св. апостола Андрея, 2012. – 500 с. – (Современное богословие) (Золотая серия ББИ).

Іванова, О. А. Слов’янська кирилична рукописна книга XVI ст. з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : наук. кат., палеограф. альб. / О. А. Іванова, О. М. Гальченко, Л. А. Гнатенко. – Київ : НБУВ, 2010. – 791 с. : іл.

Иисус Христос в документах истории / сост., коммент. Б. Г. Деревенский. – 4-е изд., испр. и доп. – Санкт-Петербург : Алетейя, 2001. – 574 с. – (Античное христианство. Источники).

Іларіон (Алфєєв) (Архієпископ Волоколамський). Таїнство віри. Вступ до православного богослов’я / Архієпископ Волоколамський Іларіон (Алфєєв). – Київ : АДЕФ-Україна, 2009. – 336 с. – (Золотий фонд християнства).

Иоанн (Епископ Аксайский). История вселенских соборов / Иоанн. – Москва : Спасо-Преображ. Валаамский монастырь, 1995. – 410 с. – (Церковно-историческая библиотека).

Ісіченко, І. (Архієпископ). Загальна Церковна Історія : курс лекцій для вищих духов. шк. / І. Ісіченко. – Харків : Акта, 2001. – 608 с.

Леута, О. І. Старослов’янська мова : підручник / О. І. Леута. – Київ : ІНКОС, 2007. – 256 с.

Многоценная жемчужина : сборник / пер. с сир. и греч., сост., предисл. и коммент. С. С. Аверинцев. – Київ : Дух і Літера, 2003. – 600 с.

Николс, Э. Контуры католического богословия. Введение в его источники, принципы и историю : пер. с англ. / Э. Николс. – Москва : Библейско-богословский ин-т св. апостола Андрея, 2009. – 432 с. – (Современное богословие).

Пелікан, Я. Ісус крізь століття. Його місце в історії культури : пер. з англ. / Я. Пелікан. – Київ : Дух і Літера, 2015. – 344 с. : іл. – (Bibliotheca Clementina).

Пінкерс, С. (Теодор). Джерела християнської моралі: її метод, зміст та історія : пер. з фр. / С. (Теодор) Пінкерс ; комент., прим., бібліогр. матеріали: О. Хома, Е. Чухрай. – Київ : Дух і Літера, 2013. – 608 с. – (Sapientia humana / Sapientia divina).

Полонська-Василенко, Н. Київська держава і захід / Н. Полонська-Василенко // Софія Київська: Візантія. Русь. Україна = Saint Sophia in Kyiv: Byzantium. Rus'. Ukraine : зб. наук. пр. Вип. 4 / Ін-т Укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України ; голова редкол. Ю. А. Мицик ; упоряд.: Д. С. Гордієнко, В. В. Корнієнко. – Київ, 2014. – С. 586–592.

Принятие христианства народами Центральной и Юго-Восточной Европы и крещение Руси / АН СССР, Ин-т славяноведения и балканистики ; отв. ред. Г. Г. Литаврин. – Москва : Наука, 1988. – 272 с.

Рэдклифф, Т. (ОР). Быть христианином: в чем тут суть? : пер. с англ. / Т. Рэдклифф. – Киев : Дух і Літера : Ин-т религиозных наук св. Фомы Аквинского, 2015. – 288 с.

Флоровский, Г. (Протоиерей). Византийские отцы V–VІІІ вв. / Г. Флоровский. – Минск : Изд-во Белорус. Экзархата, 2006. – 336 с.

Флоровский, Г. (Протоиерей). Восточные отцы ІV века / Г. Флоровский. – Минск : Изд-во Белорус. Экзархата, 2006. – 304 с.

Цьолух, С. Т. Корифеї філософської мудрості / С. Т. Цьолух. – Вінниця : Саміздат, 2011. – 651 с.

Плотников, В. В. История христианского просвещения в его отношениях к древней греко-римской образованности. От торжества христианства при Константине Великом до окончательного падения греко-римского язычества при Юстиниане (313–529) / В. В. Плотников. – Изд. 2-е, испр. – Москва : ЛИБРОКОМ, 2011. – 527 с. – (Академия фундаментальных исследований: богословие). 

Світло духовності і культури 

Антонович, В. Що принесла Україні УНІЯ. Стан української православної церкви від половини XVII до кінця XVIII ст. / В. Антонович. – Вид. 2-ге, допов. – Вінніпег : Екклезія, 1991. – 132 с.

Апостол : іл. укр., давньорус. та візантійс. іконами / упоряд. О. Ю. Храмов. – Київ : Фенікс, 2016. – 400 с. : кольор. іл., карти.

Баран, О. Причини прийняття християнства Володимиром Великим / О. Баран // Збірник тисячоліття християнства в Україні. 988–1988 / О. Баран, О. Герус. – Вінніпег, 1991. – С. 35–41.

Біланич, І. Еволюція Української Православної Церкви в 1917–1942 роках: автономія чи автокефалія / І. Біланич ; пер. з лат. Н. Царьова ; авт. післямови І. Паславська. – Львів : Астролябія, 2004. – 392 с. : іл. – (Історико-церковна).

Видатні болгари в історії України = Известни българи в историята на Украйна / авт.-уклад. Г. Б. Мунін ; пер. з укр. на болг. мову Д. І. Павленко. – Київ : Кондор, 2012. – 256 с. : кольор. іл.

Великий, А. Г. Українське християнство: причини до історії української церковної думки / А. Г. Великий. – Іспанія : Вид-во О. О. Василіян, 1990. – 221 с.

Вечерський, В. В. Українські монастирі / В. Вечерський. – Київ : Наш час, 2008. – 400 с. : іл. – (Невідома Україна).

Горобець, В. М. Україна: Люблінська унія та народження нової вітчизни / В. М. Горобець. – Київ : Кріон, 2009. – 204 с. : кольор. іл.

Горський, В. С. Біля джерел : нариси з історії філософської культури України / В. С. Горський. – Київ : Києво-Могилян. акад., 2006. – 262 с.

Горський, В. С. Історія української філософії : підруч. для студентів вузів / В. С. Горський, К. В. Кислюк. – Київ : Либідь, 2004. – 488 с.

Горський, В. С. Святі Київської Русі / В. С. Горський. – Київ : Абрис, 1994. – 176 с. : іл.

Демин, О. Византийская философия и создание Кириллом и Мефодием славянской письменности: взгляд историка / О. Демин // Медієвістика : зб. наук. ст. Вип. 5 / Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова ; за ред. О. Александрова. – Одеса, 2009. – С. 61–67.

Духопельников, В. М. Владимир Великий / В. Духопельников. – Харків : Фолио, 2009. – 125 с. – (Знаменитые украинцы).

Єременко, М. М. Військове духовенство на півдні України (1734–1853 рр.) / М. Єременко, І. Лиман. – Мелітополь : Мелітопол. міська друк., 2014. – 436 с.

Жулинський, М. Г. Українська література. Творці і твори : учням, абітурієнтам, студентам, учителям / М. Жулинський. – Київ : Либідь, 2011. – 1152 с. : портр., іл.

Зінченко, А. Л. Пересопницьке Євангеліє 1556–1561 рр.: традиція, епоха, творці / А. Зінченко. – Київ : Укр. правосл. церква Київ. патріархату, 2011. – 110 с. : кольор. іл.

Івченко, А. С. Найвидатніші храми України / А. С. Івченко. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2010. – 224 с. : кольор. іл.

Иоанн (Курмояров) (диакон). Крещение Руси: мифы и реальность / диакон Иоанн (Курмояров). – Київ : Книгоноша, 2013. – 336 с.

Історія української архітектури / ред. В. І. Тимофієнко. – Київ : Техніка, 2003. – 472 с. : іл.

Кагамлик, С. Р. Світло духовності і культури. З історії Києво-Печерської лаври ХVІІ–ХVІІІ ст. / С. Р. Кагамлик. – Київ : Наш час, 2008. – 327 с. : іл. – (Невідома Україна).

Казакевич, А. Н. Православные иконы / А. Н. Казакевич. – Москва : ОЛМА Медиа Групп, 2011. – 256 с. : цв. ил. – (Подарок для всей семьи).

Калінін, Ю. А. Ікона в православному культі: естетико-атеїстичний аналіз / Ю. А. Калінін. – Київ : Знання УРСР, 1990. – 32 с. : іл. – (Світогляд ; № 16).

Кислашко, О. Життя і діяльність святих нашої землі Руси-України прославлених / О. Кислашко. – Київ : Грамота, 2007. – 328 с. – (Духовна грамота).

Кілессо, Т. Братський Богоявленський монастир і Києво-Могилянська академія / Т. Кілессо. – Київ : Техніка, 2002. – 144 с. : іл. – (Національні святині України).

Климов, В. В. Українські православні монастирі та чернецтво: позиція в національній історії / В. В. Климов. – Київ : Ін-т філософії НАН України, 2008. – 883 с.

Кралюк, П. М. Острозька академія в філософській культурі України : монографія / П. М. Кралюк, І. Д. Пасічник, М. М. Якубович. – Київ : КНТ, 2016. – 482 с. : іл.

Кралюк, П. М. Прийняття і сприйняття християнства в Русі-Україні : монографія / П. Кралюк. – Київ : КНТ, 2015. – 136 с.

Мельник, А. Чудотворні джерела України / А. Мельник. – Львів : Свічадо, 2013. – 236 с. : кольор. фот.

Мозгова, Н. Г. Київська духовна академія. 1819–1920 : філос. спадок / Н. Г. Мозгова. – Київ : Книга, 2004. – 320 с.

Мойсеєнко, В. Хрещення Русі: міфи / В. Мойсеєнко // Сила м’якого знака, або Повернення Руської правди / за заг. ред. Л. Івшиної ; упоряд.: І. Сюндюков, Н. Тисячна, М. Томак. – Вид. 3-тє, стер. – Київ : Укр. прес-група, 2012. – С. 132–144.

Никитенко, Н. Крещение Руси в свете данных Софии Киевской / Н. Никитенко // Софія Київська: Візантія. Русь. Україна = Saint Sophia in Kyiv: Byzantium. Rus’. Ukraine : зб. наук. пр. Вип. 3 / Ін-т Укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України ; голова редкол. Ю. А. Мицик ; упоряд.: Д. С. Гордієнко, В. В. Корнієнко. – Київ ; Кам’янець-Подільський, 2013. – С. 415–441.

Образ Христа в українській культурі / В. С. Горський, Ю. І. Сватко, О. Б. Киричок. – Київ : Києво-Могилян. акад., 2001. – 200 с. : іл.

Огієнко, І. (Митрополит Іларіон). Українська церква за час Руїни (1657–1687) / І. Огієнко ; упоряд., авт. передм. М. С. Тимошик. – Київ : Наша культура і наука, 2006. – 468 с. – (Запізніле вороття : зарубіжні першодруки ; серія 2. Т. 5).

Огієнко, І. (Митрополит Іларіон). Українське монашество / І. Огієнко. – Київ : Наша культура і наука, 2002. – 396 с. : іл. – (Рукописна спадщина).

Печеранський, І. П. Пioτει νooύμεv. Співвідношення віри і розуму в православно-академічному теїзмі ХІХ–початку ХХ століття : монографія / І. П. Печеранський. – Донецьк : Донбас, 2013. – 526 с.

Писемність Київської Русі і становлення української літератури : зб. наук. пр. – Київ : Наук. думка, 1988. – 315 с.

Плохій, С. Наливайкова віра: козацтво та релігія в ранньомодерній Україні / С. Плохій. – Київ : Критика, 2005. – 496 с.

Покровский, Н. В. Очерки памятников христианского искусства / Н. В. Покровский. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Лига Плюс, 2000. – 412 с. : ил. – (Пушкинская библиотека).

Попович, М. В. Українське сприйняття християнської культури / М. В. Попович // Культура : іл. енциклопедія України / М. Попович. – Київ : Балтія Друк, 2009. – 184 с.

Православна церква на півдні України (1775–1781) / упоряд. І. І. Лиман. – Запоріжжя : Тандем-У, 2004. – 561 с. – (Джерела з історії Південної України ; т. 4).

Православя: український вимір : навч. посіб. / ред. П. Ю. Саух. – Київ : Кондор, 2004. – 384 с.

Рожко, В. Духовні православні освітні заклади Волині Х–ХХ ст. / В. Рожко. – Луцьк : Медіа, 2002. – 280 с.

Сверстюк, Є. Українська література і християнська традиція / Є. Сверстюк // Сучасність. – 1992. – № 12. – С. 137–144.

Сліпушко, О. М. Софія Київська: українська література середньовіччя : доба Київської Русі (Х–ХІІІ століття) / О. Сліпушко. – Київ : Аконіт, 2002. – 399 с.

Слово многоцінне : хрестоматія укр. літ., створ. різ. мовами в епоху Ренесансу (друга половина XV–XVI ст.) та в епоху Бароко (кінець XVI–XVIII ст.) : в 4 кн. Кн. 4 : Література  пізнього Бароко (1709–1798 рік) / упоряд. В. Шевчук. – Київ : Аконіт, 2006 – 799 с.

Собор Святої Софії в Києві : книга-альбом / упоряд. Г. Н. Логвин. – Київ : Мистецтво, 2001. – 352 с. : іл.

Сорока, Ю. В. Брестська унія / Ю. В. Сорока. – Харків : Фоліо, 2014. – 119 с. – (Знамениті події історії України).

Сулима, В. І. Біблія і українська література : навч. посіб. / В. І. Сулима. – Київ : Освіта, 1998. – 399 с. : іл. – (Трансформація гуманітарної освіти в Україні).

Українська література XI–XVIII ст. : хрестоматія / за ред. П. В. Білоуса. – Київ : Академія, 2011. – 688 с.

Ушкалов, Л. Григорій Сковорода / Л. Ушкалов. – Харків : Фоліо, 2009. – 123 с. – (Знамениті українці).

Чижевський, Д. І. Філософія Г. С. Сковороди / Д. І. Чижевський. – Харків : Акта, 2003. – 432 с.

 
Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2018
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро