ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: [email protected]

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністрації«Світ поезії і поезія світу»

Бібліографічний список

Поезія Античності

Античная литература. Греция : антология : в 2 ч. – Москва : Высш. шк., 1989.

Ч. 1. – 511 с.

Ч. 2. – 381 с.

Давньоримська література : навч. посіб. У 2 кн. Кн. 1 / упоряд., авт. передм., комент. А. А. Чічановський. – Київ : Грамота, 2005. – 472 с. – (Шкільна бібліотека).

Еремин, В. Н. Сто великих поэтов / В. Н. Еремин. – Москва : Вече, 2010. – 480 с. : ил. – (Сто великих).

Слово многоцінне : хрестоматія укр. літ., створеної різними мовами в епоху Ренесансу (друга половина XV–XVI ст.) та в епоху Бароко (кінець XVI-XVIII ст.) : в 4 кн. / упоряд. В. Шевчук. – Київ : Аконіт, 2006.

Кн. 1 : Література епохи Ренесансу (друга половина XV–XVI ст.). Література раннього Бароко (80-ті роки XVI ст.–1632 рік). – 799 с.

Кн. 2 : Література високого Бароко (1632–1709 рік). – 799 с.

Кн. 3 : Література  високого Бароко (1632–1709 рік). – 798 с.

Кн. 4 : Література  пізнього Бароко (1709–1798 рік). – 799 с.

Веселовский, А. Н. Историческая поэтика / А. Н. Веселовский ; ред., вступ. ст. и прим. В. М. Жирмунского. – Изд. 3-е. – Москва : ЛКИ, 2008. – 648 с.

Гомерова «Іліада» : для серед. та ст. шк. віку / переказ. К. Гловацька ; худож. Р. Масаутов. – Київ : Веселка ; Тернопіль : Навч. кн.–Богдан, 2005. – 148 с. : іл. – (Світовид : Бібліотека світової літератури для дітей у 100 томаx : сер. 1: Від давнини до Нового часу).

Эсхил Трагедии / Эсхил, Софокл, Еврипид ; переводы Д. Мережковского ; вступ. ст. и примеч. А. В. Успенской. – Москва : Ломоносовъ, 2009. – 474 с. – (Библиотека Российской Академии Наук).

Книга притч Соломона / ред. В. Татаринов. – Москва : ЭКСМО –Пресс, 2001. – 496 с. – (Антология мудрости).

Хяку-Ін, М. С.-Г. Сто віршів трьох поетів з Мінасе : у жанрі ренга (1488) / Мінасе Сан-Гін Хяку-Ін. – 2004. – № 7/8. – С. 3–8.

Овідій. Метаморфози / Овідій ; пер. з лат., передм. та прим. А. Содомори. – Харків : Фоліо, 2008. – 381 с. – (Бібліотека світової літератури).

Шекет, Ю. Сапфо : любить и быть любимой / Ю Шекет // Личности. – 2016. – № 4. – С. 105–121.

Шевырев, С. П. Теория поэзии в историческом развитии у древних и новых народов / С. П. Шевырев. – Изд. 3-е. – Москва : ЛИБРОКОМ, 2011. – 280 с.

Поезія Середньовіччя

Данте, А. Божественна комедія / А. Данте ; пер. з іт. Є. А. Дроб'язко ; передм. О. Б. Алесєєнко. – Київ : Укрвидавполіграфія, 2013. – 608 с.

Небожителі японської поезії: до історії створення поетичного канону в Японії класичного і посткласичного періодів // Японська література : курс лекцій. Ч. 2 : Період шьогунатів / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; упоряд. : І. П. Бондаренко, Ю. В. Осадча. – Київ, 2015. – С. 113–133.

Пащенко, В. Гордость индийской литературы – Калидаса / В. И. Пащенко ; Всесоюз. о-во по распространению полит. и науч. знаний. – Москва : Знание, 1956. – 32 с.

Петрарка, Ф. Канцоньєре / Ф. Петрарка ; пер. з італ. А. Перепаді. – Харків. : Фоліо, 2008. – 282 с. – (Бібліотека світової літератури).

Руставели, Ш. Витязь в тигровой шкуре / Ш. Руставели. – Москва ; Ленинград : Сов. писатель, 1966. – 381 с.

Слово о полку Ігоревім : для серед. та ст. шк. віку / авт. передм. та прим. : Л. Махновець, О. Мишанич. – Київ. : Веселка, 2008. – 134 с. : іл.

Хайям, О. Рубаи / О. Хайям. Газели / Хафиз. – Москва. : Эксмо, 2007. – 624 с. : ил. – (Зарубежная классика). 

Поезія Відродження

Брант, С. Корабель дурнів : вибрані сатири / С. Брант ; пер. з нім. Феофана Скляра ; за ред. Дмитра Паламарчука. – Київ : Дніпро, 1980. – 151 с. – (Зарубіжна сатира і гумор ; № 14).

Вийон, Ф. Полное собрание поэтических сочинений : пер. с фр. / Ф. Вийон. – Москва : РИПОЛ классик, 1998. – 448 с. : портр. – (Бессмертная б-ка : зарубежные классики) (Пушкинская б-ка).

Лукаш, М. Від Боккаччо до Аполлінера : переклади / М. Лукаш ; ред.-упоряд. М. Москаленко. – Київ : Дніпро, 1990. – 509 с. – (Майстри поетичного перекладу).

Улюблені англійські вірші та навколо них / ред. М. Стріха. – Київ : Факт, 2003. – 456 с. – (Літературний проект «Текст+контекст». Знакові літературні доробки та навколо них).

Шекспір, В. Сонети / В. Шекспір ; пер. з англ. Г. П. Пилипенка. – Ірпінь : Перун, 2008. – 320 с. – (Поетична поличка «Перуна»).

Шекспір, В. Збірка творів : пер. з англ. / В. Шекспір ; уклад. Г. Яновська. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2016. – 640 с. : портр.

Фирдоуси Шах-Наме / Фирдоуси. Лейли и Меджнун / Низами. Витязь в тигровой шкуре : поэмы / Ш. Руставели. – Москва : Дет. лит., 1985. – 733 с. 

Поезія 1718 століття

Байрон, Дж. Г. Дон Жуан : поема / Дж. Г. Байрон. – Харків : Фоліо, 2001. – 559 с. : портр. – (Бібліотека світової літератури).

Гете, Й.-В. Фауст. Лірика : пер. з нім. / Й.-В. Гете. – Київ : Веселка, 2001. – 478 с. : іл. – (Шкільна бібліотека).

Гулак-Артемовський, П. Поезії / П. Гулак-Артемовський. – Київ : Наук. думка, 1984. – 605 с. – (Бібліотека української літератури : дожовтнева українська література).

Котляревський, І. П. Енеїда : поема, п'єси / І. П. Котляревський. – Харків : Фоліо, 2006. – 350 с. – (Українська класика).

Шіллер, Ф. Лірика. Драми : пер.з нім. / Ф. Шіллер ; авт. передм. К. Шахова, худож. : Б. Бублик, С. Правдюк. – Харків : Фоліо, 2004. – 503 с. : портр. – (Бібліотека світової літератури).

Поезія 19 століття

Верлен, П. Собрание стихов : поэзия / П. Верлен ; пер. с фр. и биограф. очерк В. Брюсов. – Минск : Харвест ; Москва : АСТ, 2001. – 224 с. – (Лирика).

Глібов, Л. Байки : для мол. та серед. шк. віку / Л. Глібов ; упоряд. та передм. Р. В. Мельников, худож. Ю. В. Кучеровська. – Київ : Школа, 2005. – 128 с. : іл. – (Хрестоматія школяра).

Дікінсон, Е. Е. Небо і земля : поезії / Е. Дікінсон ; пер. з англ. В. Богуславської. – Київ : 2013. – 452 с.

Лермонтов, М. Ю. Стихотворения. Поэмы. Маскарад / М. Ю. Лермонтов. – Москва : Дрофа : Вече, 2004. – 400 с. – (Библиотека отечественной классической художественной литературы).

Міцкевич, А. Пан Тадеуш, або Останній наїзд на Литві : поема / А. Міцкевич ; авт. передм. К. Шахова ; худож. : Б. Бублик, С. Правдюк. – Харків : Фоліо, 2004. – 349 с. : портр. – (Бібліотека світової літератури).

Некрасов, Н. А. Стихотворения : поэмы / Н. А. Некрасов. – Москва : Дрофа : Вече, 2006. – 528 с. – (Библиотека отечественной классической художественной литературы).

Пісні нового світу : вірші поетів США та Канади / упоряд. М. Стріха. – Київ : Факт, 2004. – 344 с. : іл. – (Літературний проект «Текст+контекст». Знакові літературні доробки та навколо них).

По, Е. А. Провалля і маятник : оповідання та поезії : пер. з англ. / Е. А. По ; авт. передм. та комент. К. Шахова. – Харків : Фоліо, 2006. – 478 с. – (Бібліотека світової літератури).

По, Э. Стихи / Э. По ; пер. с англ. К. Бальмонта. – Москва : Эксмо, 2006. – 272 с. : портр. – (Золотая серия поэзии).

Пушкін, О. С.  Руслан і Людмила : поема: для мол. та серед. шк. віку / О. С. Пушкін ; пер. із рос. М. Терещенка ; мал. О. Довгаля. – Київ : Веселка, 2004. – 84 с. : іл.

Рембо, А. П'яний корабель : поезії / А. Рембо. – Київ : Дніпро, 1995. – 221 с.

Українка, Л. Горить моє серце : вірші та поеми / Л. Українка ; авт.передм. Т. Сергійчук. – Київ : Київ. правда, 2004. – 464 с.

Українка, Л. Лісова пісня : драма-феєрія в 3-х діях : для ст. шк. віку / Л. Українка ; худож. С. Караффа-Корбут. – Київ : Веселка, 2007. – 175 с. : іл.

Франко, І. Я. Вибрані твори : В 3 т. Т. 1 : Поезії, поеми / І. Я. Франко ; упоряд. М. Шалата. – 2-е вид., доп. – Дрогобич : Коло, 2005. – 824 с.

Шевченко, Т. Г. Вірші. Поеми / Т. Г. Шевченко. – Харків : Фоліо, 2005. – 350 с. – (Українська класика).

Шевченко, Т. Г. Кобзар / Т. Шевченко. – Київ : Арій, 2015. – 208 с. : портр. – (Антологія мудрості). 

Поезія 20 століття

Антологія зарубіжної поезії ХХ сторіччя / уклад. Д. С. Наливайко. – Харків : Ранок, 2011. – 400 с.

Ахматова, А. Стихотворения. Воспоминания / А. Ахматова. – Москва : Эксмо, 2014. – 640 с. – (Библиотека всемирной литературы).

Вінграновський, М. Вибрані твори / М. Вінграновський ; упоряд. М. Лазарчук. – Київ : Смолоскип, 2013. – 872 с. : портр., іл. – (Шістдесятники).

Есенин, С. Полное собрание сочинений в одном томе / С. Есенин. – Москва : Альфа-книга, 2010. – 719 с. : ил., портр. – (Полное собрание в одном томе).

Забіла, Н. Л. Велика збірка творів : вірші / Н. Забіла ; мал. Є. Житник. – Харків : Школа, 2014. – 320 с. : іл.

Золоті рядки української поезії. Розстріляне Відродження / уклад. О. В. Зав'язкін. – Донецьк : БАО, 2008. – 224 с. : іл.

Костенко, Л. Мадонна Перехресть / Л. Костенко. – Київ : Либідь, 2011. – 112 с. : фот.

Маяковский, В. Должник Вселенной : поэзия / В. Маяковский. – Москва : Панорама, 2000. – 464 с. – (Пушкинская б-ка) (Русская литература. ХХ век).

Пастернак, Б. Стихотворения. Поэмы. Переводы / Б. Пастернак. – Москва : Правда, 1990. – 544 с.

Поезія / Л. Костенко, О. Олесь, В. Симоненко, В. Стус. – Київ : Наук. думка, 2008. – 272 с. : портр. – (Бібліотека школяра).

Рильський, М. Т. Спокійна творчості тривога : вибрані поезії / М. Рильський ; упоряд. М. Г. Рильський. – Вид. переробл. – Київ : Дніпро, 2015. – 512 с. : портр.

Рільке, Р. М. Поезії / Р. М. Рільке ; пер. з нім. М. Бажана. – Київ : Дніпро, 1974. – 279 с.

Симоненко, В. А. Любіть Україну! : патріотичні поезії / В. Симоненко, В. Сосюра. – Харків : Фоліо, 2015. – 30 с. – (Патріотична бібліотека).

Сосюра, В. Мазепа : поема, лірика / В. Сосюра. – Київ : Дніпро, 2001. – 221 с. – (Бібліотека школяра).

Стус, В. Небо. Кручі. Провалля. Вода : поезії / В. Стус. – Львів : Вид-во Старого Лева, 2015. – 409 с.

Т. 1 : Вірші. Поеми. – 608 с. : іл. – (Бібліотека Української Літературної Енциклопедії : вершини письменства).

Тичина, П. Вибране / П. Тичина, М. Рильський ; авт. передм. і комент. Л. В. Ушкалов. – Харків : Фоліо, 2011. – 538 с. – (Шкільна бібліотека української та світової літератури).

Тичина, П. Вибрані твори : У 2 т. Т. 1 : Вірші. Поеми / П. Тичина ; вступ. ст. А. Г. Погрібного ; уклад. : С. А. Гальченко, Ю. Г. Попсуєнко, Т. В. Сосновська. – Київ : Укр. енцикл., 2011. – 608 с.

Цветаева, М. Лирические стихотворения и поэмы с комментариями / М. Цветаева. – Донецк : БАО, 2009. – 416 с. : ил.

Поезія Сучастості

Вольвач, П. Судинна пошта : поезія / П. Вольвач. – Київ : Ярославів Вал, 2011. – 96 с. – (Сучасна поезія).

Жадан, С. Життя Марії : кн. віршів і перекладів / С. Жадан. – Чернівці : Meridian Czernowitz : Книги–ХХІ, 2015. – 184 с. : іл.

Костенко, Л. В. Річка Геракліта : поезії / Л. Костенко ; упоряд. та передм. О. Пахльовської. – Київ : Либідь, 2011. – 288 с. : фот.

Матущак, В. В. Моя душа захована у віршах : поезія / В. Матущак. – Полтава : АСМІ, 2012. – 276 с. : портр.

Перебийніс, П. М. Пшеничний годинник : лірика / П. М. Перебийніс. – Київ : ВІК, 2005. – 352 с. : портр.

Рубальская, Л. А. Напрасные слова, напрасная любовь... : поэзии / Л. Рубальская. – Москва : Астрель, 2012. – 256 с. : ил. – (Стихи о любви).

Сірий, С. А. Пожежа тіл. Обережно : вогонь кохання! / С. Сірий. – Львів : Піраміда, 2007. – 80 с. : кол. іл.

Чубач, Г. Т. Хустка тернова : поезії / Г. Чубач. – Київ : Золоті ворота, 2009. – 336 с.

Якимчук, Л. Абрикоси Донбасу : поезії / Л. Якимчук. – Львів : Вид-во Старого Лева, 2015. – 192 с. : кол. іл.

Підготувала

бібліотекар I категорії Нікітіна К. О.

 
Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2018
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначене інше