ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: [email protected]

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністраціїВіртуальна довідка

Сторінка 1 з 13 123456 > До останньої »

Код: 5922  Добрий вечір! Допоможіть знайти літературу до теми "Філософські підходи до обгрунтування нових парадигм вітчизняної освіти".  Вгору  

   

Філософські підходи до обгрунтування нових парадигм вітчизняної освіти

1.        87.3 І-90 Історія філософії в її зв'язку з освітою : підруч. для студ. вузів / ред. : Г. І. Волинка. – Київ : Каравела, 2006. – 480 с. – (Вища освіта в Україні).

2.        74 Б 17 Базалук, О. О. Філософія освіти : навч.-метод. посіб. / О. О. Базалук, Н. Ф. Юхименко. – Київ : Кондор, 2010. – 164 с.

3.        87.6 К 79 Кремень, В. Г. Філософія національної ідеї. Людина. Освіта. Соціум / В. Г. Кремень. – Вид. перероб. – Київ : Грамота, 2010. – 576 с. : портр.

4.        74 Ф 56 Філософські абриси сучасної освіти : монографія / за заг. ред. І. Предборської. – Суми : Університетська книга, 2016. – 225 с.

5.        Бех, І. Д. Виховна гуманістична парадигма в освітній інновації / І. Д. Бех // Педагогіка і психологія. – 2016. – № 2. – С. 14–21.

6.        74.58 П 78 Вознюк, А. В. Новая холицестическая парадигма образования: содержание, цели, средства / А. В. Вознюк // Проблеми освіти : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України. – Київ ; Вінниця, 2015. – Спецвип. – С. 22–32.

7.        Дем’яненко, Н. Парадигмальний вимір розвитку вищої школи України (IX – початок XXI ст.) / Н. Дем’яненко // Рідна школа. – 2017. – № 9/10. – С. 56–62.

8.        Кірик, Т. У пошуках нових освітніх парадигм для України XXI століття / Тамара Кірик // Вища освіта України. – 2016. – № 3. – С. 30–36.

9.        Книш, І. Класична освітня парадигма: суб'єкт-суб'єктні відносини / Інна Книш // Вища освіта України. – 2017. – № 3. – С. 35–42.

10.    Книш, І. Нова освітня парадигма в контексті сучасних технологій / І. Книш, Н. Кочубей // Вища школа. – 2017. – № 9. – С. 100–115.

11.    Книш, І. Становлення нової вітчизняної парадигми освіти: off-line освіта як система vs on-line освіта як мережа / Інна Книш // Вища освіта України. – 2016. – № 3. – С. 42–49.

12.    74 В 48 Прищак, М. Д. Комунікативність як методологічна основа розвитку освіти / М. Д. Прищак // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія. – 2010. – Вип. 30. – С. 23–26.

13.    74.58 Г 94 Рузакова, Г. Г. Реструктуризація вищої школи з позиції гуманістичної парадигми освіти / Г. Г. Рузакова // Гуманізм та освіта : збірник матеріалів Х міжнародної науково-практичної конференції м. Вінниця, 14–16 вересня 2010 року. – Вінниця, 2010. – С. 491–493.

14.    Стрижак, О. Є. Управління знаннями – головна парадигма сучасної освіти / Олександр Євгенійович Стрижак // Комп'ютер у школі та сім'ї. – 2016. – № 5. – С. 9–11.

15.    74.58 Н 73 Ткаченко, Л. І. Парадигма синергетичного підходу в педагогіці / Л. І. Ткаченко // Нові технології навчання. – 2013. – № 78. – С. 184–188.

16.    65.9(4УКР) В 53 Уманська, М. В.  Нова парадигма вищої освіти / М. В. Уманська // Вісник студентського наукового товариства «Ватра» Вінницького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету : за матеріалами Всеукр. студент. наук. конференції «Інтелект. потенціал молоді в реалізації стратегії інноваційного розвитку України» 10 квіт. 2008 р. – Вінниця : Центр підготовки навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2008. – Вип. 3. – С. 261–263.

17.    Шиндаулова, Р. Б. Ноогуманистическое мировоззрение как проблема современной философии образования / Р. Б. Шиндаулова // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах. – 2016. – № 8. – С. 40–44.

Розділ: Педагогіка. Освіта. Професії

Код: 5921  Добрий день! Доподожiть з лiтературою з теми "Принцип оптимізації управлінської діяльності в навчальному закладi (з урахуванням специфiки професiноi дiяльностi студента)".  Вгору  

Принципи оптимізації управлінської діяльності ВНЗ

 1. Бережний, А. І. Державна влада як можливість прийняття рішень, що регулюють розподіл благ у конфліктних ситуаціях в інноваційному розвитку ВНЗ / А. І. Бережний // Держава та регіони. Серія: Державне управління. – 2013. – № 1. – С. 5–10.
 2. Биков, В. Ю. Хмарна комп'ютерно-технологічна платформа відкритої освіти та відповідний розвиток організаційно-технологічної будови ІТ-підрозділів навчальних закладів / В. Ю. Биков // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія. – 2013. – № 1. – С. 81–98.
 3. Дмитриев, В. Ю. Качество обучения в вузе в концепции образовательного маркетинга / В. Ю. Дмитриев // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія. – 2014. – № 4. – С. 105–111.
 4. Комар, В. Ю. Аналіз стану самоуправління навчанням студентів вищих навчальних закладів економічного і управлінського профілю / В. Ю. Комар // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 18. – С. 80–82.
 5. Медведєв, І. А. Ідея класичного університету: динаміка ціннісних орієтацій в контексті державного управління / І. А. Медведєв // Економіка та держава. – 2010. – № 9. – С. 77–83.
 6. Парсяк, В. П. Системний підхід до впровадження корпоративного управління вищими навчальними закладами / В. П. Парсяк, І. М. Драгомирова // Економіка та держава. – 2007. – № 12. – С. 21–24.
 7. Парсяк, К. Побудова системи управління якістю освітніх послуг у структурному підрозділі ВНЗ / К. Парсяк // Вісник економічної науки України. – 2013. – № 2. – С. 124–127.
 8. Ромін, А. В. Державне регулювання в системі управління вищими навчальними закладами: регіональний аспект / А. В. Ромін // Інвестиції: практика та досвід. – 2014. – № 18. – С. 167–169.
 9. Смик, Л. Моніторинг в управлінні якістю освіти навчального закладу / Людмила Смик // Директор школи. – 2012. – Вересень, № 15. – С. 25–38.
 10. Степашко, В. Методи та форми управління науково-дослідницькою діяльністю студентів вищих навчальних закладів / В. Степашко // Рідна школа. – 2008. – № 12. – С. 3–6.
 11. Федорченко, Ю. Про оптимізацію мережі ВНЗ / Юрій Федорченко // Управління освітою. – 2016. – Березень, № 3. – С. 27–33.
 12. Холод, Б. І. Сучасний інструментарій вибору операційних стратегій розвитку ВНЗ / Б. І. Холод, О. В. Дашевська // Академічний огляд. – 2012. – № 1. – С. 5–12.
 13. Яковенко, М. Проблеми управління освітніми системами вищої школи / М. Яковенко // Вища школа. – 2014. – № 3/4. – С. 51–58.
Розділ: Педагогіка. Освіта. Професії

Код: 5899  Порадьте? будь ласка авторів,книги,статті для магістерської роботи на тему : "Особливості уваги у дітей дошкільного віку з затримкою психічного розвитку".  Вгору  

Особливості уваги у дітей дошкільного віку з затримкою психічного розвитку

 1. 74.3 А 66 Андрущенко, Н. В. Монтессори-педагогика и Монтессори-терапия / Н. В. Андрущенко. – Санкт-Петербург : Речь, 2010. – 316 с. : ил.
 2. Баташева, Н. Особливості перцептивного та когнітивного компонентів емоційної сфери дошкільників із затримкою психічного розвитку / Н. Баташева // Особлива дитина: навчання і виховання. – 2017. – № 2. – С. 48–55.
 3. Баташева, Н. Особливості формування емоційної сфери соціально депривованих дошкільників із затримкою психічного розвитку / Н. Баташева // Особлива дитина: навчання і виховання. – 2016. – № 4. – С. 59–66.
 4. 74 В 48 Волошина, О. В Корекційна робота з дітьми з синдромом дефіциту уваги як нагальна потреба сучасної школи / О. В Волошина // Наук. зап. Вінниц. держ. пед. ун-ту ім. Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія. – 2010. – Вип. 32. – С. 257–261.
 5. Горбунова, Н. В. Кореляція порушення психомоторики з порушенням мовлення дітей старшого дошкільного віку / Н. В. Горбунова // Гуманітарні науки. – 2009. – № 2. –С.29–31.
 6. Гусєва, Н. Корекційна допомога дітям із ЗРП : специфіка організації в умовах інклюзії / Н. Гусєва // Психолог дошкілля. – 2016. – № 9. – С. 4–6.
 7. Добриніна, С. М. Особливості корекції мовлення дітей із затримкою психічного розвитку / С. М. Добриніна // Дитина з особливими потребами. Інклюзивна освіта. Дефектологія. Корекційна робота. – 2016. – № 2. – С. 13–15.
 8. 88.8 Д 84 Дуткевич, Т. В. Дитяча розвивально-корекційна психологія : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Т. В. Дуткевич. – Київ : КНТ, 2017. – 265 с.
 9. Закрепина, А. Изучение особенностей социального развития детей дошкольного возраста с отклонениями в умственном развитии / А. Закрепина // Дошкольное воспитание. – 2010. – № 1. – С. 86–101.
 10. 88.8 З-36 Засєкіна, Л. В. Гіперактивний розлад із дефіцитом уваги: теорія та практика : монографія / Л. В. Засєкіна, О. А. Соловей. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2011. – 228 с.
 11. Зимніна, В. В. Як зробити цей звук слухняним? : конспект індивідуального заняття з дитиною з загальним недорозвитком мовлення та затримкою психічного розвитку сьомого року життя / В. В. Зимніна // Розкажіть онуку. – 2007. – Серп. (№ 8). – С. 30–31.
 12. 74.3 І-44 Ілляшенко, Т. Д. Допоможіть дитині розвиватися / Т. Д. Ілляшенко, М. В. Рождественська ; Нац. Асамблея інвалідів України. – Вид. 2-ге, переробл. і доп. – Київ : [б. в.], 2008. – 96 с.
 13. Косогорова, Л. В стране чувств : организация коррекционных игротерапевтических занятий / Л. Косогорова // Здоровье детей. – 2012. – Січ. (№ 1). – С. 40–44.
 14. 88.4 К 82 Кричковська, Т. Д. Психологія аномального розвитку : навч. посіб. / Т. Д. Кричковська ; Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя. – Київ : КНТ, 2016. – 165 с.
 15. Кузава, І. Формування художньо-естетичних інтересів молодших школярів із затримкою психічного розвитку / І.Кузава // Початкова школа. – 2002. – № 6. – С. 16–18.
 16. Куцолапська А. М. Психокоригувальні вправи з дітьми із затримкою психічного розвитку / А. М.Куцолапська // Дитина з особливими потребами. Інклюзивна освіта. Дефектологія. Корекційна робота. – 2016. – № 1. – С. 10–15.
 17. Куцолапська, А. Психокорегувальні вправи / А. Куцолапська // Дефектолог. – 2015. – Листоп. (№ 11). – С. 4–8.
 18. 88.8 Л 28 Лаут, Герхард В. Нарушение внимания у детей: тренинг и развивающие игры : пер. с нем. / Г. В. Лаут, П. Ф. Шлоттке. – 5-е изд., перераб. – Москва : Академия, 2008. – 368 с. : ил. табл.
 19. 88.8 М 22 Мамайчук, И. И. Психокоррекционные технологии для детей с проблемами в развитии : учеб. пособие для студ. вузов / И. И. Мамайчук. – Санкт-Петербург : Речь, 2010. – 400 с.
 20. 88.35 М 43 Меженко, Ю. С. Быстрое и эффективное развитие памяти, внимания и умственных способностей / Ю. С. Меженко. – Донецк : БАО, 2011. – 224 с. : табл.
 21. 88.4 Н 60 Нижник, Л. І. Допомога дітям з особливими потребами / Л. Нижник, О. Сагірова. – Київ : Ред. загальнопед. газет, 2004. – 120 с. : іл.
 22. Нижник, Г. Граючись розвиваємося : корекційно-розвивальна програма для дошкільників із затримкою психічного та мовного розвитку / Г. Нижник, Н. Шлемкевич, Л. Мироник , Л. Гнатишин // Психолог дошкілля. – 2014. – Лют. (№ 2). – С. 1–13 [вкл.].
 23. Омельченко, І. Технологія формування хронотопу комунікативної діяльності у дітей із затримкою психічного розвитку / І. Омельченко // Особлива дитина: навчання і виховання. – 2015. – № 2. – С. 59–66.
 24. Панюшкіна, О. Молодші школярі з порушенням психологічного розвитку : формування навчальної мотивації / О. Панюшкіна // Психолог. – 2012. – Жовт. (№ 19). – С. 18–22.
 25. 88.4 П 86 Психология детей с нарушениями интеллектуального развития : учеб. для студ. учреждений высш. проф. образования / под ред. Л. М. Шипицыной. – Москва : Академия, 2012. – 224 с.
 26. Пугачова, В. В. Казкотерапія в соціальній адаптації дітей з розумовою відсталістю / В. В. Пугачова // Дитина з особливими потребами. Інклюзивна освіта. Дефектологія. Корекційна робота. – 2016. – № 8. – С. 8–14.
 27. Романюк, Н. Горе від розуму : Діти,які відстають у психічному розвитку,можуть бути корисні суспільству. Та чи готове воно їх приняти? / Н. Романюк // Україна молода. – 2010. – 31 берез. – С. 10.
 28. Тростинська, В. Особливий підхід, особлива увага / В. Тростинська // Дошкільне виховання. – 2002. – № 6. – С. 12–13.
 29. Цибуля, Н. Використання конструктора для розвитку психічних процесів : майстер-клас для психологів / Н. Цибуля // Психолог дошкілля. – 2016. – Лют. (№ 2). – С. 4–8.
 30. Шмаргун, В. М. Функцій когнітивної диференціації та інтелекту дітей з затримками психічного розвитку в процесі корекційного начання / В.М. Шмаргун // Практична психологія та соціальна робота. – 2004. – № 3. – С. 73–80 : табл.
 31. Шмаргун, В. Сенсомоторна увага та інтелектуальний розвиток школярів / В. Шмаргун // Початкова школа. – 2013. – № 1. – С. 57–60.
 32. Янкевич, Т. Розвиток уміння розрізняти правий і лівий напрямок у дітей з ЗПР дошкільного віку / Т. Янкевич // Дефектолог. – 2016. – Черв. (№ 6). – С. 34–37.
Розділ: Педагогіка. Освіта. Професії

Код: 5897  Взаємодія ДНЗ і сім'ї як умова формування здорового способу життя.  Вгору  

Взаємодія ДНЗ і сім’ї як умова формування здорового способу життя

1.      Адамчук, А. Харчування і здоров'я : пізнавально-розважальна гра для 1–4-х класів / А. Адамчук // Здоров'я та фізична культура. – 2016. – Берез., (№ 3). –1–5.

2.      Акопян, Л. Співробітництво, партнерство, довіра : сучасний погляд на взаємодію педагогів і батьків / Л. Акопян, Л. Погорєлова // Дошкільне виховання. – 2013. – № 1. – С. 26–28.

3.      Анісімова, І. Здоров'я – найцінніший дар : семінар-тренінг для батьків / І. Анісімова // Дитячий садок. – 2016. – Трав., (№ 9). – С. 31–36.

4.      Бєлєнька, Г. Відкриваємо горизонти життя разом : співпраця педагогів і батьків / Г. Бєлєнька // Дошкільне виховання. – 2016. – № 6. – С. 2–4.

5.      Бурова, А. Фізвиховання дошкільнят: сучасний стан і вимоги / А. Бурова // Дошкільне виховання. – 2007. – № 7. – С. 11–14.

6.      Васильева, Н. Л. Психолого-социальное сопровождение личностного развития детей дошкольного возраста / Н. Л. Васильева, В. Ю. Иванова // Детский сад: теория и практика. – Москва. – 2011. – № 10. – С.97–105.

7.      Ващенко, О. Здоров'язберігаюче навчання і виховання / О. Ващенко // Початкова освіта. – 2009. – Берез., (№ 11). – С. 17–18.

8.      Голобородько, М. К. Батькам про дітей / М. Голобородько, О. Сітенко. – Харків : Ексклюзив, 2013. – 28 с.

9.      Даневич, С. М. Здоров'я нації – основа культури суспільства : батьківський всеобуч / С. М. Даневич // Класному керівнику усе для роботи – 2012. – № 6. – С. 37–42.

10.  Даниленко, Г. Взаємодія навчального закладу і батьків щодо формування в академічно здібних учнів здоров’язбережувальної компетентності / Г. Даниленко, О. Щербакова, О. Щербаков // Рідна школа. – 2016. – № 4. – С. 55–59.

11.  Деркунская, В. А. Воспитание ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни у детей младшего дошкольного возраста / В. А. Деркунская, М. Г. Коршунова // Детский сад: теория и практика. – Москва. – 2011. – № 10. – С.6–11.

12.  Деркунская, В. А. Формирование основ здорового образа жизни у старших дошкольников / В. А. Деркунская, И. И. Никонец, Т. Л. Шитикова // Детский сад: теория и практика. – Москва. – 2011. – № 10. – С.12–18.

13.  Долинна, О. Батьки в дошкільному закладі: споживачі та гості чи партнери–однодумці? / О. Долинна, О. Низковська // Дошкільне виховання. – 2007. – № 1. – С. 6–8.

14.  Емченко, С. А. Как сохранить здоровое зрение у дошкольников / С. А. Емченко // Детский сад: теория и практика. – Москва. – 2011. – № 10. – С.36–41.

15.  Змановский, Ю. Ф. С аттестатом здоровья / Ю. Ф. Змановский, Ю. Е. Лукьянов. – Москва : Педагогика, 1981. – 128 с.

16.  Карабаева, С. И. Формирование осознанного отношения к здоровью и здоровому образу жизни у дошкольников / С. И. Карабаева // Детский сад: теория и практика. – Москва. – 2011. – № 10. – С.20–25.

17.  Козак, Н. Робота з батьками: нові підходи : [В дитячому садку] / Н.Козак // Дошкільне виховання. – 2000. – № 7. – С. 14–15.

18.  Коломоєць, Г. Оздоровлювальний хортинг у ДНЗ / Г. Коломоєць // Дитячий садок. – 2015. – № 5. – С. 22–27.

19.  Костюк, Н. К. Спільна робота дитячого закладу і сім'ї у збереженні та зміцненні здоров'я дитини / Н. К. Костюк, Л. Г. Подуфалова // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія. – 2010. – Вип. 30. – С. 357–362.

20.  Крупська, Н. М. Вечір знайомства «Здоров'я наших дітей» / Н. М. Крупська // Виховна робота в школі – 2012. – № 10. – С. 9–11.

21.  Кузь, Ю. С. Роль здоров'язберігаючої поведінки та її вплив на організм людини / Ю. С. Кузь // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих, Інститут професійно-технічної освіти, Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського. – Київ ; Вінниця, 2015. – Вип. 42. – С. 112–116.     

22.  Лагутина, Н. Ф. Культурологическая модель здоровьесберегающей деятельности в дошкольном учреждении / Н. Ф. Лагутина, Н. В. Голованова // Детский сад: теория и практика. – Москва. – 2011. – № 10. – С.51–57.

23.  Литвиненко, І. Відповідальність за власне здоров'я формуємо разом з батьками / І. Литвиненко // Дошкільне виховання. – 2005. – № 1. – С. 6–7.

24.  Лохвицька, Л. В. Фундамент безпеки життєдіяльності дітей – здоров'язберігальне середовище дошкільного навчального закладу / Л. В. Лохвицька // Безпека життєдіяльності. – 2015. – № 7. – С. 8–12.

25.  Мазій, А. І. Колективна творча справа «Азбука здоров'я» / А. І. Мазій, Л. М. Роженко, Л. М. Гага // Виховна робота в школі. – 2009. – № 1. – С. 39–42.

26.  Малинина, Н. Ю. Спортивный досуг как форма физкультурно-оздоровительной работы в детском саду / Н. Ю. Малинина, С. А. Попова, Е. А. Ахмерова // Детский сад: теория и практика. – Москва. – 2011. – № 10. – С.76–83.

27.  Настольная книга родителей. – Минск : Вышейшая шк., 1991. – 301 с.

28.  Обідченко, О. О. Подорож Планетою Здоров'я / О. О. Обідченко // Все для вчителя. – 2014. – Серп., (№ 8). – С. 70–73.

29.  Правдов, М. А. Формирование валеологической культуры дошкольников в здоровьесберегающем пространстве детского сада / М. А. Правдов, С. Ю. Федорова. Детский сад: теория и практика. – Москва. – 2011. – № 10. – С.42–50.

30.  П'ятницька, Д. Процес формування свідомого ставлення дітей до занять фізичною культурою / Д. П'ятницька, Л. Грищенко // Фізична культура, спорт та здоров'я нації : збірник наукових праць / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського, Інститут фізичного виховання і спорту. – Вінниця, 2015. – Вип. 19, т. 1. – С. 361–365.

31.  Рожкова, С. Б. Сім'я та здоров'я / С. Б. Рожкова // Класному керівнику усе для роботи . – 2012. – № 9. – С. 44–45.

32.  Рыбак, Е. В. Модели сотрудничества детского сада с родителями по формированию основ здорового образа жизни дошкольника / Е. В. Рыбак // Детский сад: теория и практика. – Москва. – 2011. – № 10. – С.92–96.

33.  Савчук, Л. О. Природні чинники здоров'я / Л. О. Савчук // Все для вчителя. – 2016. – Лют., (№ 2). – С. 42–43.

34.  Свириденко, С. Навчаємо дітей здорового способу життя / С.Свириденко // Учитель. – 2000. – № 4/6. – С. 27–31.

35.  Собко, К. Л. Валеологічне виховання дошкільників / К. Л. Собко // Психологія розвитку особистості: теорія і практика : матеріали науково–практичної конференції, м. Вінниця, 19 травня 2016 р. / Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна", Вінницький соціально-економічний інститут, Студентське наукове товариство Вінницького інституту університету «Україна». – Вінниця, 2016. – С. 92–96.

36.  Спичак, М. Курс– на співпрацю з батьками / М. Спичак // Дошкільне виховання. – 2007. – № 3. – С. 14.

37.  Стожарова, М. Ю. Формирование здоровьесберегающего поведения детей пятого года жизни / М. Ю. Стожарова, Р. С. Краснова, И. А. Гаврилова // Детский сад: теория и практика. – Москва. – 2011. – № 10. – С.26–35.

38.  Тимофеева, Т. Н. Черлидинг для дошкольников / Т. Н. Тимофеева, О. О. Татаринова, М. В. Соколова // Детский сад: теория и практика. – Москва. – 2011. – № 10. – С.68–75.

39.  Тоцька, Т. Виховувати серцем / Т. Тоцька // Дошкільне виховання. – 2007. – № 3. – С. 14–17.

40.  Тупичкина, Е. А. Проект реализации здоровьесберегающих технологий в процессе олимпийского образования дошкольников / Е. А. Тупичкина // Детский сад: теория и практика. – Москва. – 2011. – № 10. – С.58–67.

41.  Удова, О. В. Пректирование взаимодействия дошкольного образовательного учреждения с родителями воспитанников / О. В. Удова // Детский сад: теория и практика. – 2012. – N 4. – С. 64–71.

42.  Флярковська, О. Взаємодія позашкільного навчального закладу і сім'ї як основа розвитку особистості / О. Флярковська // Позашкілля. – 2016. – Листоп., (№ 11). – С. 64–70.

43.  Хаткіна, М. О.Веселі уроки здоров'я : для розумних хлопчиків та дівчаток / М. О. Хаткіна. – Донецьк : БАО, 2014. – 80 с.

44.  Цветкова, П. В. Сотрудничество детского сада с семьей – путь к здоровому образу жизни ребенка / П. В. Цветкова, Н. А. Егорова, З. С. Варфоломеева // Детский сад: теория и практика. – Москва. – 2011. – № 10. – С.84–91.

45.  Шевченко, Л. О. Здорова сім'я – здорові діти / Л. О. Шевченко, Л. В. Шаповалова // Розкажіть онуку. – 2014. – Жовт., (№ 10). – С. 75–76.

46.  Щур, Л. З. Тато, мама і я – спортивна сім'я : родинне світо / Л. З. Щур // Класному керівнику усе для роботи . – 2014. – № 3.

Розділ: Педагогіка. Освіта. Професії

Код: 5874  Доброго ранку, підберіть, будь ласка, літературу на тему: "Розвиток пам'яті у навчальній діяльності дітей молодшого шкільного віку". Дякую!  Вгору  

Розвиток пам’яті у навчальній діяльності дітей молодшого шкільного віку

1.      Возрастные и индивидуальные различия памяти / АПН РСФСР, Ин–т психологии ; под ред. А. А. Смирнова. – Москва : Просвещение, 1967. – 300 с.

2.      Глова, Б. Прийоми використання радіантного конспектування при вивченні словесності в школі  / Б. Глова // Укр. мова та л-ра. – 2013. – Квіт., (№ 7). – С. 33–41.

3.      Зинц, Р. Обучение и память : пер. с нем. / Р. Зинц ; под ред. Б. А. Бенедиктова. – Мн. : Вышэйшая шк., 1984. – 238 с.

4.      Забава, Л. Ейдетика як метод розвитку пам'яті / Л. Забава // Початкова освіта. – 2015. – Січ., (№ 1). – С. 13–14.

5.      Ипполитов, Ф. В. Память школьника / Ф. В. Ипполитов. – Москва : Знание, 1978. – 48 с. – (Новое в жизни, науке и технике. Педагогика и психология ; № 9).

6.      Корсаков, И. А. Наедине с памятью / И. А. Корсаков, Н. К. Корсакова. – Москва: Знание, 1984. – 80 с.

7.      Лісовецька, М. І. Програма розвитку пізнавальних процесів молодших школярів із затримкою психічного розвитку «крок за кроком» / М. І. Лісовецька // Дитина з особливими потребами. Інклюзивна освіта. Дефектологія. Корекційна робота. – 2016. – № 5. – С. 26–31.

8.      Мальцева, К. П. Развития памяти школьника : лекция для учителей / К. П. Мальцева ; Акад. педагогических наук РСФСР, Ин–т психологии. – Москва : Изд–во Акад. педагогических наук РСФСР, 1956. – 32 с.

9.      Мюллер, С.  Игры в память / С. Мюллер // Обдарована дитина – 2012. – № 6. – С. 49–56.

10.  Пасічник, А. В. Особливості розумового виховання молодших школярів у процесі навчання матеріалу / А. В. Пасічник // Початк. освіта. – 2009. – Лют., (№ 5/7). – С. 28–30.

11.  Развитие логической памяти у детей / Акад. педагогических наук СССР, НИИ общей и педагогической психологии ; под ред. А. А. Смирнова. – Москва : Педагогика, 1976. – 256 с.: с. 249–254.

12.  Роговин, М. С. Проблемы теории памяти : науч.–метод. пособие для преподавателей вузов / М. С. Роговин. – Москва : Высш. шк., 1977. – 183 с.

13.  Розов, А. И. Память  / А. И. Розов. – Москва : Знание, 1970. – 62 с.

14.  Рожко, І. Мнемотехніки в розвитку музичної пам'яті молодших школярів / І. Рожко // Мистецтво та освіта. – 2016. – № 3. – С. 13–16.

15.  Розвивальні завдання для дітей старшого дошкільного та молодшого шкільного віку // Обдарована дитина . – 2012. – № 6. – С. 57–65.

16.  Цуркан, Н.  Ейдетика як метод розвитку пам'яті в учнів початкової школи / Н. Цуркан // Початк. шк. – 2016. – № 7. – С. 44–46.

17.  Чижова, О.  Игровые занятия – средство развития памяти: для детей подготовительной к школе группы / О. Чижова // Дошкольное воспитание – 2013. – № 4. – С. 8–12.

18.  Швидка педагогічна допомога від «Школи ейдетики» : уривки з книжки Є. Антощука «8 уроків з техніки ефективного запам'ятовування»  // Психолог. – 2015. – Листоп., (№ 21/22). – С. 31–47.

Розділ: Педагогіка. Освіта. Професії

Код: 5872  Виховання дітей молодшого шкільного віку в неповних сім'ях.  Вгору  
 1. 74.9 Ф 43 Ферреро, Б. Ваші діти мають лише вас. Тільки виховання змінить світ / Бруно Ферреро ; з іт. пер. Костянтин Зінченко. – Львів : Свічадо : Дон Боско, 2016. – 232 с.
 2. 88.56 Ш 85 Шрагіна, Л. 15 табу для мамусь і татусів, або Батьківські помилки з любові до дітей / Лариса Шрагіна. – Львів : Вид-во Старого Лева, 2016. – 144 с. – (Школа мудрих батьків).
 3. 74.9 Щ 61 Щербань, П. М. Національне виховання в сім'ї : для батьків, учителів, вихователів / П. М. Щербань. – Київ : Боривітер, 2000. – 260 с.
 4. Антоненко, О. Психологічна компетентність сучасної родини : просвітницьке тренінгове заняття для батьків / Олена Антоненко // Психолог дошкілля. – 2016. – Травень, № 5. – С. 43–48.
 5. Антоненко, О. Формування психологічної компетнтності батьків : рекомендації для практичних психологів ДНЗ / Олена Антоненко  // Психолог дошкілля. – 2016. – Травень, № 5. – С. 4–10.
 6. Бугайова, Н. М. Особливості виховання та соціалізації дитини в неповних сім’ях [Електронний ресурс] / Н. М. Бугайова // Теоретичні і прикладні проблеми психології. – 2013. – № 2. – С. 76–83. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tippp_2013_2_12
 7. Ковганий, Г. Технології формування психолого-педагогічної компетентності в батьків дошкільників / Галина Ковганий, Олена Щербакова // Позашкілля. – 2016. – Жовтень, № 10. – С. 55–59.
 8. Ладивір, С. Секрети батьківської педагогіки: Родина має дати дитині любов і захист / С. Ладивір // Дошкільне виховання. – 2008. – № 6. – С. 3–6.
 9. Ладивір, С. Сім'я – перша школа морального зростання / Світлана Ладивір // Дошкільне виховання. – 2014. – № 6. – С. 6–9.
 10. Лапшук, Л. Сімейна світлиця : психолого-педагогічний проект для батьків / Лариса Лапшук, Людмила Теплова, Юлія Василенко // Дитячий садок. – 2015. – Листопад, № 21. – С. 31–35.
 11. Литвиненко, І. Якщо батьки розлучилися... : криза втрати / І. Литвиненко // Дошкільне виховання. – 2007. – № 6. – С. 13–15.
 12. Трофімова, О. Поговоримо про родину : словничок для школяриків, притчі, цікаві факти. загадки, казки, творчі завдання за темою / О. Трофімова // Розкажіть онуку. – 2016. – Квітень, № 4. – С. 5–12.
 13. Хомишак, О. Батьківське виховання хлопчика в неповній сім’ї [Електронний ресурс] / О. Хомишак // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. – 2012. – № 40. – С. 204–209. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ppps_2012_40_32
 14. Шелестова, Л. В. Вплив сім'ї на формування картини світу дошкільника / Людмила Володимирівна Шелестова // Освіта та розвиток обдарованої особистості : науково–методичний журнал. – 2015. – № 7. – С. 5–9.
Розділ: Педагогіка. Освіта. Професії

Код: 5869  Доброго дня! Потрібна література для курсової на тему: "Трудове виховання учнів початкової школи". Дякую.  Вгору  

Трудове виховання учнів початкової школи

1.        Бардікова, О. Технологія виготовлення виробів способом металопластики  : варіативний модуль. 5–6 класи / О. Бардікова // Трудове навч. – 2016. – Січ., (№ 1). – С. 40–48.

2.        Бармьонкова, Е. Технологія виготовлення народної ляльки : 5–й клас / Е. Бармьонкова // Трудове навч. – 2016. – Берез., (№ 3). – С. 63–66.

3.        Бекетова, Т. Проект «Мішечок для дрібничок» : 5–й клас / Т. Бекетова // Трудове навч. – 2017. – Верес., № 9. – С. 14–15.

4.        Бекетова, Т. Проект «Торбинка для дрібничок» : 6–й клас / Т. Бекетова // Трудове навч. – 2017. – Верес.,(№ 9). – С. 32–34.

5.        Білинська, А. М. Особливості методики ознайомлення школярів із варіативним модулем «Технологія природного землеробства» на уроках із трудового навчання / А. М. Білинська // Трудова підготовка в рідній шк. – 2016. – № 1. – С. 12–14.

6.        Боринець, Н. Проект «Підставка під горнятко» : 6–й клас / Б.  Надія // Трудове навч. – 2017. – Верес., (№ 9). – С. 27–31.

7.        Бурдун, В. Сучасні напрями трудового виховання учнів на уроках трудового навчання  / В. Бурдун // Трудова підготовка в рідній шк. – 2015. – № 5. – С. 28–31.

8.        Веремійчик, І. Інтеграція трудового навчання і математики та образотворчого мистецтва в предметних дидактичних іграх / І. Веремійчик // Початк школа. – 2017. – № 9. – С. 39–42.

9.        Веремійчик, І. Прикраси і сувеніри з утилізованих штучних матеріалів / І. Веремійчик, О. Журба // Початкова шк. – 2016. – № 10. – С. 31–32.

10.    Воліцька, С. Вишиваний рушничок : інтегрований урок. 2–й клас / С. Воліцька // Початк. освіта. Уроки. – 2016. – Січ.,( № 1). – С. 4–7.

11.    Григор'єва, С. Чарівники вогню : гончарство Полтавщини. Позакласний захід. 6–7–мі класи / С. Григор'єва // Трудове навч. – 2016. – Трав., (№ 5). – С. 43–51.

12.    Дендак, М. Труд людський – всьому основа: корекційно–виховне заняття для учнів 6–го класу / М. Дендак // Дефектолог. – 2017. – Верес., (№ 9). – С. 47–49.

13.    Дзюба, Л. Чудо–писанка – вид народного мистецтва : інтегрований урок. 1–й клас / Л. Дзюба // Початкова освіта. Уроки. – 2015. – Листоп., (№ 11). – С. 29–37.

14.    Кириченко, А. М. Колективні творчі проекти у трудовій підготовці школярів / А. М. Кириченко, С. В. Білевич // Трудова підготовка в рідній шк. – 2016. – № 3. – С. 31–33.

15.    Миколаєнко, А. Технологія виготовлення виробів з деревини : тестові завдання. 7–й клас / А. Миколаєнко // Трудове навч. – 2015. – Груд., (№ 12). – С. 45–50.

16.    Оршанський, Л. В. Дитяча іграшка як об'єкт творчої продуктивної діяльності школярів / Л. В. Оршанський, В. Явір, В. Ясеницький // Трудова підготовка в рідній шк. – 2015. – № 3. – С. 9–20.

17.    Півторак, Г. Проект «Міні–панно» : 6–й клас / Г. Півторак // Трудове навч. – 2017. – Верес.,(№ 9). – С. 34–36.

18.    Полякова, В. Розвиток надбання рідної культури на уроках трудового навчання : технологія виготовлення народної ляльки / В. Полякова // Трудове навч. – 2016. – Листоп., (№ 11). – С. 17– 41.

19.    Проект «Квіти» (із фетру)» : 5–й клас / Н. Власова // Трудове навч. – 2017. – Верес., (№ 9). – С. 12–14.

20.    Савчук, Т. Земля – наш спільний дім. Станьмо на варті власного майбутнього! : проект / Т. Савчук // Поч. школа. – 2017. – № 1. – С. 62–63.

21.    Сапега, Н. Проект «Ялинкова прикраса» : 5–й клас / Н. Сапега // Трудове навч. – 2017. – Верес., (№ 9). – С. 4–6.

22.    Сапега, Н. Проект «Ялинкові прикраси» : 6–й клас / Н. Сапега // Трудове навч. – 2017. – Верес., (№ 9). – С. 18–19.

23.    Удовиченко, А. У новорічні свята – з подарунками : підсумкове заняття. 5–й клас / А.Удовиченко // Трудове навч. – 2015. – Груд., (№ 12). – С. 40–44.

24.    Ходзицька, І. Проект «Брелок» : 5–й клас / І. Ходзицька // Трудове навч. – 2017. – Верес., (№ 9). – С. 16–17.

25.    Хоменко, Г. Проект «Бутерброди» : 6–й клас / Г. Хоменко // Трудове навч. – 2017. – Верес., (№ 9). – С. 19–22.

26.    Хоменко, Г. Проект «Гарячі напої»: 5–й клас / Г. Хоменко, В. Мартиненко // Трудове навч. – 2017. – Верес.( № 9). – С. 10.

27.    Хоменко, Г. Проект «Салати» : 6–й клас / Г. Хоменко, В. Мартиненко // Трудове навч. – 2017. – Верес., (№ 9). – С. 22–24.

28.    Чеботарьова, О. Методичні основи трудового навчання розумово відсталих школярів із дитячим церебральним паралічем / О. Чеботарьова // Особлива дитина: навчання і виховання. – 2016. – № 2. – С. 34–43.

29.    Чхало, В. Проект «Декоративний свічник» : 5–й клас / В. Чхало // Трудове навч. – 2017. – Верес., (№ 9). – С. 8–9.

30.    Чхало, В. Проект «Панно (картина)»  : 5–й клас / В. Чхало // Трудове навч. – 2017. – Верес., (№ 9). – С. 11–12.

31.    Чхало, В. Проект «Рухома іграшка» : 6–й клас / В. Чхало // Трудове навч. – 2017. – Верес., (№ 9). – С. 24–26.

32.    Юрченко, Ю. М'яка іграшка «Сова» : 5–й клас / Ю. Юрченко // Трудове навч. – 2016. – Берез., (№ 3). – С. 71–73.

Розділ: Педагогіка. Освіта. Професії

Код: 5858  Література для написання магістерської роботи ,на тему "Управління методичною роботою з педпрацівниками в дошкільному навчальному закладі".  Вгору  
 1. 74.104 М 36 Маханева, М. Д. Управление развитием ДОУ: Проблемы, планирование, перспективы : методичний матеріал / М. Д. Маханева. – Москва : Сфера, 2006. – 128 с. – (Приложение к журналу "Управление ДОУ").
 2. 74.104 М 54 Методичний кабінет у дитячому садку / упоряд. Тетяна Вороніна. – К. : Шкільний світ, 2008. – 128 с. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – (Дитячий садок. Бібліотека).
 3. 74.100 П 37 Планування навчально-виховної роботи з дітьми раннього віку / упоряд. : Людмила Тонковид. – Київ : Шкільний світ, 2009. – 128 с. – (Бібліотека «Шкільного світ»). – (Дитячий садок. Бібліотека).
 4. 74.104 Ф 19 Фалюшина, Л. И. Технологии менеджмента и маркетинга в системе дошкольного образования : учеб.-метод. пособие / Л. И. Фалюшина. – Москва : АРКТИ, 2005. – 144 с. – (Методическая библиотека. Управление ДОУ).
 5. 74.1 Э 41 Экспертные оценки в дошкольном образовании : метод. пособие / авт.-сост. И. В. Юганова. – Москва : Сфера, 2009. – 128 с. – (Приложение к журналу «Управление ДОУ»).
 6. Гирич, З. І. Структурно-функціональна модель системи науково-методичної роботи в дошкільному навчальному закладі / З. І. Гирич, В. М. Прасол // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія. – 2010. – № 2. – С. 123–131.
 7. Думитрюк, Г. SCRUM-технологія: високі результати за короткий час / Грета Думитрюк // Дошкільне виховання. – 2017. – № 7. – С. 16–19.
 8. Каплуновська, О. Тьюторство – дієва форма методичного супроводу педагогів / Олена Каплуновська // Дошкільне виховання. – 2016. – № 3. – С. 10–13.
 9. Кондратець, І. Педагогічний плейбек : ефективний засіб ситуаційного навчання педагогів / Інна Кондратець // Дошкільне виховання. – 2017. – № 2. – С. 20–24.
 10. Мокрицька, В. Виховуємо вундеркіндів : методичні рекомендації та цикл занять для дітей молодшого дошкільного віку / Валентина Мокрицька // Дитячий садок. Мистецтво. – 2017. – № 9. – С. 4–8.
 11. Низковська, О. Новинки программно-методичного забезпечення змісту дошкільної освіти  / Олена Низковська // Дошкільне виховання. – 2017. – № 2. – С. 10–15.
 12. Низковська, О. Центральна методична служба оновлена і діє / Олена Низковська // Дошкільне виховання. – 2016. – № 1. – С. 2.
 13. Овчаренко, В. Групи дошкільнят в умовах школи / В. Овчаренко // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2015. – № 6. – С. 38–42.
 14. Романюк, І. Методичні об'єднання: працюємо ефективно : з досвіду роботи міського науково-методичного центру / Ірина Романюк // Дошкільне виховання. – 2015. – № 9. – С. 20–24.
 15. Романюк, І. Річний план роботи дошкільного закладу: структура та етапи розроблення / Ірина Романюк // Дошкільне виховання. – 2016. – № 7. – С. 12–15.
 16. Савчук О. Гра-стратегія: формуємо соціальний досвід дошкільнят / Олена Савчук // Дошкільне виховання. – 2016. – № 12. – С. 20–22.
 17. Стеценко, Ірина. Безперервна освіта педагогів: інтернет-ресурси / Ірина Стеценко // Дошкільне виховання. – 2016. – № 7. – С. 16–18.
 18. Україна. М-во освіти і науки. Щодо збереження посад фахівців з дошкільної освіти  при обласних, районних, міських органах управління освітою : лист ... № 1/9–616 від 22.12.2015 / Україна. М-во освіти і науки // Дошкільне виховання. – 2016. – № 1. – С. 7.
 19. Україна. М-во освіти і науки. Щодо збереження посад фахівців з дошкільної освіти при обласних, районних, міських органах управління освітою : лист ... № 1/9–616 від 22.12.2015     / Україна. М-во освіти і науки // Дошкільне виховання. – 2016. – № 1. – С. 7.
 20. Україна. Міністерство освіти і науки. Щодо організації освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році : лист Міністерства освіти і науки України 16.06.2016 № 1/9–315 / Україна. Міністерство освіти і науки // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України. – 2016. – № 7. – С. 90–95.
 21. Яковлева, Г. В. Организация работы инновационных структурных подразделений дошкольного образовательного учреждения / Г. В. Яковлева, Г. А. Сапожникова // Детский сад: теория и практика. – 2012. – № 2. – С. 6–13.
Розділ: Педагогіка. Освіта. Професії

Код: 5807  Чи є у вас публікації про календарно-тематичне планування з української мови й літератури для 9 класу?  Вгору  
 1. Голуб, Н. Орієнтовне календарне планування уроків української мови в 9-ому класі / Ніна Голуб // Українська мова і література в школі. - 2016. - № 2. – С. 55–62.
 2. Календарно-тематичне планування уроків української літератури для 9 класу : (семестр І, частина І) // Бібліотечка "Дивослова". – 2017. – № 6. – С. 2–4.
 3. Календарно-тематичне планування уроків української мови для 9 класу : (семестр І) // Бібліотечка "Дивослова". – 2017. – № 4/5. – С. 2–3.
 4. Ключові зміни в оновлених навчальних програмах 5 – 9 класів (за результатами обговорення на платформі EdEra та у предметних робочих групах) // Українська мова і література в школах України. – 2017. – № 7/8. – С. 3–29.
 5. Орієнтоване календарно-тематичне планування з української мови та літератури для 5–11-х класів на 2016/2017 н. р. : (зі змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 29.05.2015 № 585 та від 14.07.2016 № 826) // Українська мова та література. – 2016. – Серпень, 15/16. – С. 18–95.
 6. Українська література. 9 клас : орієнтовне календарно-тематичне планування // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2017. – № 22/24. – С. 9–13.
 7. Українська мова. 9 клас : орієнтовне календарно-тематичне планування // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2017. – № 22/24. – С. 6–8.
 8. Уроки 1–16 : [українська література, 9 клас] // Бібліотечка "Дивослова". – 2017. – № 6. – С. 5.
 9. Уроки 17–32 : [українська література, 9 клас] // Бібліотечка "Дивослова". – 2017. – № 7/8. – С. 2–87.
Розділ: Педагогіка. Освіта. Професії

Код: 5799  Проблемні ситуації як засіб активізації пізнавальної діяльності студентів.  Вгору  

74.58 А 43 Актуальные проблемы педагогической инноватики : материалы междунар. науч.-практ. конф. 22-23 апр. 2009 г. / под ред. В. П. Делия. – Балашиха : ИСЭПиМ, 2009. – 373 с.

74.58 А 92 Атанов, Г. О. Теорія діяльнісного навчання : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Г. О. Атанов. – Київ : Кондор, 2007. – 186 с.

74.58 Б 61 Біляковська, О. О. Дидактика вищої школи : навч. посіб. / О. О. Біляковська, І. Я. Мищишин, С. Б. Цюра. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – 360 с. : рис., табл.

74.58 В 44 Виленский, М. Я. Технологии профессионально-ориентированного обучения в высшей школе : учеб. пособие / М. Я. Виленский, П. И. Образцов, А. И. Уман. – 2-е изд. – Москва : Педагог.об-во России, 2005. – 192 с.

74.58 В 42 Від контролю до культури якості: перезавантаження процесів забезпечення якості в українській вищій школі = От «что такое плохо?» к культуре качества: перезагрузка процессов обеспечения качества в украинской высшей школе = «We share because we care»: reloading the processes of quality assurance in the Ukrainian higher education : практ. посіб. / ред. С. Гришко [та ін.]. – Львів : Манускрипт, 2014. – 168 с. : рис., табл.

74.580я73 В 54 Вітвицька, С. С. Сучасні технології навчання / С. С.Вітвицька // Основи педагогіки вищої школи : навч. посіб. / С. С.Вітвицька. – Київ, 2003. – С. 146-156.

74.58 Д 44 Дидактичні технології викладання питань репродуктивного здоров'я : навч.-метод. посіб. для викладачів / Ю. В. Вороненко [та ін.]. – Київ : Книга-плюс, 2011. – 192 с.

74.58 З-17 Зайченко, І. В. Педагогіка і методика навчання у вищій школі : навч. посіб. / І. В. Зайченко ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Ліра-К, 2017. – 456 с. Проблемне навчання у вищому навчальному закладі // Педагогіка вищої школи : навч. посіб. / за ред. З. Н. Курлянд. – 3-тє вид., перероб. і доп. – Київ, 2007. – С. 119-125.

74.58 П 16 Панина, Т. С. Современные способы активизации обучения : учеб. пособие для студ. пед. вузов / Т. С. Панина, Л. Н. Вавилова. – Москва : Академия, 2006. – 176 с. : рис. – (Высшее профессиональное образование. Педагогические специальности).

Приходченко, К. І. Розвивати кожного. Шляхи підвищення ефективності навчально-виховного процесу в школі з поглибленим вивченням предметів гуманітарного циклу / К. І. Приходченко. – Гуманітарні науки. – 2003. – № 1. – С. 28-32.

Проблемне навчання у вищому навчальному закладі // Педагогіка вищої школи : навч. посіб. / за ред. З. Н. Курлянд. – 3-тєвид., перероб. і доп. – Київ Знання, 2007. – С. 119-125.

74.202 С 29  Селевко, Г. К. Педагогические технологии на основе активизации и интенсификации деятельности учащихся (активные методы обучения) / Г. К. Селевко // Энциклопедия образовательных технологий : в 2 т. Т. 1 / Г. К. Селевко. – Москва, 2006. – С. 218-227. – (Энциклопедия образовательных технологий).

74.202 С 29  Селевко, Г. К. Проблемное обучение / Г. К. Селевко // Педагогические технологии на основе активизации, интенсификации и эффективного управления УВП / Г. К. Селевко. – Москва, 2005. – с.64-75. – (Энциклопедия образовательных технологий). – Библиогр. в конце гл.

74.58 Т 88  Туркот, Т. І. Педагогіка вищої школи : навч. посіб. для студ. вузів / Т. І. Туркот. – Київ : Кондор, 2011. – 628 с. – Бібліогр. в кінці розд.

74.58 Ш 70  Шляхтун, П. П. Методика викладання соціально-гуманітарних дисциплін : навч. посіб. / П. П. Шляхтун. – Київ : Академія, 2011. – 224 с. – (Альма-матер).

Розділ: Педагогіка. Освіта. Професії

Код: 5789  Потрібні книги на тему "Корекційна педагогіка".  Вгору  

Корекційна педагогіка

 1. 74.3 Д 26  Дегтяренко, Т. М. Корекційно-реабілітаційна робота в спеціальних дошкільних закладах для дітей з особливими потребами : навч. посіб. для студ. вузів / Т. М. Дегтяренко, Л. С. Вавіна. – Суми : Університетська книга, 2008. – 302 с.
 2. 74.58 Д 26  Дегтяренко, Т. М. Стратегія удосконалення підготовки фахівців до управління процесом корекційно-реабілітаційної допомоги : монографія / Т. М. Дегтяренко. – Суми : Вид. Кубраков С. Г., 2016. – 159 с. : рис., табл.
 3. 88.8 Д 84  Дуткевич, Т. В. Дитяча розвивально-корекційна психологія : модульний навч. посіб. для студ. ВНЗ / Т. В. Дуткевич ; Кам'янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка, Ф-т корекційної та соціальної педагогіки і психології, Каф. психології освіти. – Київ : ЦУЛ, 2017. – 304 с.
 4. 74.100 Є 91  Єфименко, М. М. Сучасні підходи до корекційно спрямованого фізичного виховання дошкільників з порушеннями опорно-рухового апарату : монографія / М. М. Єфименко. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2013. – 356 с. : рис., табл.
 5. 74.3 І-21  Іванова, Т. І. Корекція заїкання / Т. Іванова, Т. Кваша ; упоряд. Т. А. Шаповал. – Київ : Шк. світ, 2015. – 136 с. – (Бібліотека «Шкільного світу») (Психолог. Бібліотека).
 6. 74.3 К 44  Кисла, О. Ф. Корекційна педагогіка : навч. посіб. / О. Ф. Кисла. – Київ : Кондор, 2015. – 320 с. : мал., табл.
 7. 74.3 К 66  Корекційна педагогіка. Хрестоматія : навч. посіб. для студ. ВНЗ / ВДПУ ім. М. Коцюбинського ; уклад. М. О. Давидюк. – Вінниця : Планер, 2011. – 205 с.
 8. 74.3 К 75  Кочерга, О. В. Використання балансувальної дошки доктора Френка Белгау в навчально-корекційній роботі з учнями 1-4 класів із порушеннями психофізичного розвитку : метод. рек. / О. В. Кочерга, В. В. Шорохова. – Київ : Слово, 2015. – 64 с. : іл.
 9. 74.3 К 89  Кузава, І. Б. Мистецтво в корекції розвитку дошкільників із психофізичними вадами : навч. посіб. для студ. ВНЗ / І. Б. Кузава. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2011. – 104 с. – (Посібники та підручники ВНУ імені Лесі Українки).
 10. 74.3 Л 64  Литвиненко, В. А. Корекція фонетико-фонематичного недорозвинення мовлення дітей дошкільного віку засобами артпедагогіки : навч.-метод. посіб. / В. А. Литвиненко. – Суми : Вид. Кубраков С. Г., 2016. – 144 с.
 11. 74.3 М 30  Марченко, І. С. Педагогічні заходи з формування комунікативної поведінки дітей із дизартрією при ДЦП : навч.-метод. посіб. для студ. ВНЗ / І. С. Марченко, О. Г. Тюленєва. – Київ : Слово, 2013. – 96 с. : кол. іл.
 12. 74.3 О-75  Особливості розвитку, виховання та навчання дітей з порушеннями слуху дошкільного віку : наук.-метод. посіб. / за ред. С. В. Литовченко. – Київ : Педагогічна думка, 2011. – 128 с.
 13. 74.3 Х 71  Холковська, І. Л. Корекційна педагогіка : навч. посіб. для студ. вузів / І. Л. Холковська. – Вінниця : ВДПУ, 2007. – 328 с.
Розділ: Педагогіка. Освіта. Професії

Код: 5785  Доброго дня, Допоможіть знайти перелік та опис ігор за методикою Е.Шийко (ж-л "Дошкільне виховання" 2000р., щоб можна їх скачати. Дякую.   Вгору  

Доброго дня! В нашій бібліотеці є такі публікації потрібного вам автора:

Шийко, Е. Веселі сторіночки : книжечка для дітей раннього віку / Е. Шийко // Дошкільне виховання. – 2009. – № 3. – С. 32.

Шийко, Е. Клубочок-мандрівник. Книжечка для дітей раннього віку / Е. Шийко // Дошкільне виховання. – 2009. – № 2. – С. 24–25.

Шийко, Е. Розвивальні ігри та вправи : для дітей третього року життя / Е. Шийко // Палітра педагога. – 2000. – № 3 . – С. 18–22 ; № 4 . – С. 28–31.

Розділ: Педагогіка. Освіта. Професії

Код: 5784  Доброго дня, підберіть літературу за темою "Впровадження інклюзія у навчальних закладах: реалії та перспективи". Дякую.  Вгору  
 1. 74.3 А 87 Архітектурна доступність шкіл : навч.-метод. посіб. / Канад. центр вивчення інвалідності, Нац. Асамблея інвалідів України, Серія навч. матеріалів укр.-канад. проекту «Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами в Україні» ; за заг. ред.: Л. Ю. Байди, О. В. Красюкової-Еннс ; колект. авт. В. О. Азін [та ін.]. – Київ : [б. и.], 2012. – 88 с.
 2. 74.3 Б 28 Батьки та діти Кн. 2 : проект / В. Азін [та ін.] ; Дитячий культурно-просвітн. центр. – Київ : [б. и.], 2012. – 59 с. : іл. – (Батькам про дітей).
 3. 74.58 Д 13 Давиденко, Г. В. Інклюзія у вищих навчальних закладах Європейського Союзу : монографія / Г. В. Давиденко. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2015. – 314 с.
 4. 74.58 Д 13 Давиденко, Г. В. Умови впровадження інклюзивного навчання у вищих навчальних закладах Європейського Союзу (психолого-ментальний, соціальний та організаційний аспекти) : навч. посіб. / Ганна Давиденко. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2015. – 102 с.
 5. 38.71 Д 70 Доступність та універсальний дизайн : навч.-метод. посіб. / В. О. Азін [та ін.] ; за заг. ред.: Л. Ю. Байди, О. В. Красюкової-Еннс ; Нац. Асамблея інвалідів України. – Київ : [б. и.], 2013. – 127 с. : іл. – (Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами в Україні).
 6. 74.3 І-60 Індекс інклюзії: дошкільний навчальний заклад : навч.-метод. посіб. / упоряд. О. О. Патрикеєва [та ін.] ; під заг. ред. В. І. Шинкаренко. – 2-е вид., стер. – Київ : Вид. дім «Плеяди», 2013. – 100 с. : рис., табл. – (Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами в Україні).
 7. 67.9(4УКР)301 І-65 Інклюзивна модель освіти: аналіз законодавчого простору / Міжнар. Фонд «Відродження», Всеукр. Фонд «Крок за Кроком». – Київ : Плеяди, 2008. – 60 с.
 8. 74.58 І-65 Інклюзивне навчання осіб з інвалідністю у системі вищої освіти України : кол. монографія / авт. кол. Г. В. Давиденко [та ін.]. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2015. – 138 с.
 9. 74.3 І-65 Інклюзивне навчання : досвід упровадження / упоряд. А. А. Колупаєва. – Київ : Шк. світ, 2015. – 200 с. : рис., табл. – (Бібліотека «Шкільного світу»).
 10. 74.58 І-65 Інклюзивна освіта: досвід і перспективи : матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф., м. Вінниця, 1-2 груд. 2016 р. / Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини «Україна», Вінниц. соціально-економічний ін-т, Студент. наук. т-во Вінниц. ін-ту ун-ту «Україна» ; за заг. ред. Г. В. Давиденко. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2017. – 216 с.
 11. 74.3 І-65 Інклюзивна школа: особливості організації та управління : навч.-метод. посіб. для кер. загальноосвіт. навч. закл. / Всеукр. Фонд «Крок за Кроком» ; за заг. ред. Л. І. Даниленко ; авт. передм. Н. З. Софій. – 2-е вид., стер. – Київ : Вид. Парашин І. С., 2010. – 127 с.
 12. 74.58 К 61 Колупаєва, А. А. Вступ до інклюзивної освіти : навч. курс / А. А. Колупаєва, С. М. Єфімова. – Київ : [Наук. світ], 2010. – 20 с. – (Інклюзивна освіта).
 13. 74.3 К 61 Колупаєва, А. А. Діти з особливими освітніми потребами та організація їх навчання : наук.-метод. посіб. / А. А. Колупаєва, Л. О. Савчук. – Київ : Наук. світ, 2010. – 196 с. – (Інклюзивна освіта).
 14. 74.3 К 61 Колупаєва, А. А. Інклюзивна освіта: реалії та перспективи : монографія / А. А. Колупаєва. – Київ : Самміт-Книга, 2009. – 272 с. – (Інклюзивна освіта).
 15. Волкова, К. С. Підготовка вчителів до роботи в інклюзивному закладі як шлях подолання перепон у навчанні особливих дітей / К. С. Волкова // Дитина з особливими потребами. Інклюзивна освіта. Дефектологія. Корекційна робота. – 2016. – № 10. – 4–7.
 16. Задворнова, О. М. Особливості організації навчання та виховання дітей з порушенням емоційно–вольової сфери в інклюзивному закладі / О. М. Задворнова // Дитина з особливими потребами. Інклюзивна освіта. Дефектологія. Корекційна робота. – 2016. – № 10. – 8–14.
 17. Луценко, І. Організаційні та нормативно-правові аспекти запровадження інклюзивної освіти у дошкільних навчальних закладах / Інна Луценко // Особлива дитина: навчання і виховання : науковий, навчальний, інформаційний журнал. – 2016. – № 2. – С. 44–49.
 18. Рассказова, П. І. Розвиток зв'язного мовлення дітей з різним рівнем здоров'я в інклюзивних групах ДНЗ / П. І. Рассказова // Дитина з особливими потребами. Інклюзивна освіта. Дефектологія. Корекційна робота. – 2017. – № 4. – С. 6–12 : іл.
 19. Софій, Н. Інтегрований супровід дітей з особливими освітніми потребами в умовах загальноосвітнього навчального закладу / Н. Софій // Особлива дитина: навчання і виховання : наук., навч., інформ. журнал. – 2017. – № 2. – С. 89–96.
 20. Стукало, У. І. Особливості соціалізації учнів з особливими освітніми потребами в умовах спеціального освітнього закладу / У. І. Стукало, М. Г. Стукало // Дитина з особливими потребами. Інклюзивна освіта. Дефектологія. Корекційна робота. – 2017. – № 2. – С. 8–11.
 21. Тарасенко, Н. В. Соціально-педагогічний підхід до формування дитячого колективу в умовах інклюзивного закладу / Н. В. Тарасенко, О. І. Рассказова  // Дитина з особливими потребами. Інклюзивна освіта. Дефектологія. Корекційна робота. – 2016. – № 5. – С. 12–15.
Розділ: Педагогіка. Освіта. Професії

Код: 5783  Читання, його сутність та значення.  Вгору  

Читання

1. 78.303 Б 59 Бібліотека, книга, комп’ютер, читання: орієнтації підлітків : прогр. та методика соціолог. дослідж. / уклад. О. В. Безручко. – Київ : НБУ для дітей, 2011. – 8 с.

2. 74.200 Г 77 Граник, Г. Г. Когда книга учит / Г. Г. Граник, С. М. Бондаренко, Л. А. Концевая. – 2-е изд., доп. – МОСКВА : Педагогика, 1991. – 254 с.

3. 88.4 Е 30 Егоров, Т. Г. Психология овладения навыком чтения / Т. Г. Егоров. – Санкт-Петербург : Каро, 2006. – 304 с. : ил.

4. 78.3 Л 50 Лесин, В. М. Як працювати з книгою / В. М. Лесин ; ред. Н. В. Леонова. – Київ : Вища шк., 1989. – 71 с.

5. 60.5 М 23 Мангуэль, А. История чтения / А. Мангуэль ; пер. с англ. М. Юнгер. – Екатеринбург : У-Фактория, 2008. – 381 с.

6. 78.39 М 74 Моє хобі – читання : підсумки регіон. соціолог. дослідж.: Бюл. соціолог. служби. Вип. 20 / матеріал узагал. О. Петренко ; ред. Н. Скоморовська. – Київ : НБУ для дітей, 2011. – 12 с.

7. 78.3 П 60 Порхун, І. 27 причин читати книгу : для дітей мол. шк. віку / І. Порхун. - Київ : Агентство по розповсюдженню друку, 2016. – 88 с.

8. 88.8 С 65 Сорокин, Ю. А. Почему живут и умирают книги? / Ю. А. Сорокин. – Москва : Педагогика, 1991. – 160 с. : ил. – (Познай себя. Психология – школьнику).

9. 88.4 Ч-44 Чепелєва, Н. В. Психологія читання тексту студентами вузів / Н. В. Чепелєва. – Київ : Либідь, 1990. – 100 с.

10. 78.38 Ч-69 Читання – справа сімейна : метод.-бібліогр. матеріали / ОУНБ ім. В.Г. Короленка ; підгот. А. Матюшенко ; відп. за вип. Ю. Самойленко. – Чернігів : [б. и.], 2007. – 48 с.

11. 371.015 Э 53 Эльконин, Д. Б. Как учить детей читать / Д. Б. Эльконин. – Москва : Знание, 1976. – 64 с. – (Новое в жизни, науке и технике. Педагогика и психология ; № 4).

12. 74.0 Ю 74 Юркевич, П. Д. Читання про виховання / П. Д. Юркевич ; пер. з рос. мови Л. Г. Кудрик. – Київ : Кондор, 2016. – 244 с.

Розділ: Педагогіка. Освіта. Професії

Код: 5775  Допоможіть з літературою на тему "Критичне мислення у навчанні". Дякую!  Вгору  

Критичне мислення у навчанні

 1. 88.8я43 П 84 Профілактика психологічного насильства і маніпулювання свідомістю та розвиток критичного мислення в молодіжному середовищі : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (27-28 трав. 2004 р., м. Київ). – Київ : Укр. центр політ. менеджменту, 2005. – 320 с.
 2. 74.202 С 91 Сучасний урок у початковій школі. 33 уроки з використанням технології критичного мислення / упоряд.: Г. О. Ярош, Н. М. Седова. – Харків : Основа, 2005. – 240 с.
 3. 74.58 Т 48 Ткаченко, Л. І. Формування критичного мислення у майбутніх учителів початкової школи у процесі професійної підготовки : автореф дис. / Людмила Іванівна Ткаченко. – Київ : Ін–т пед. освіти і освіти дорослих АПН України, 2015. – 20 с. : рис., табл.
 4. 88.351.3 Х 17 Халперн, Д. Психология критического мышления : монографія / Дайана Халперн. – 4-е междунар. изд. – СанктПетербург : Питер, 2000. – 512 с. : ил. – (Мастера психологии).
 5. 74.261.7ВЕЛ Ц 61 Цимбал О. М. Проектна технологія в основній та старшій школі в процесі викладання англійської мови. Критичне мислення. Громадянська освіта  / О. М. Цимбал. – Харків : Основа, 2008. – 173 с.
 6. 74.261.7ВЕЛ Ц 61 Цимбал, О. М. Проектна технологія, критичне мислення і громадянська освіта в процесі вивчення англійської мови. Початкова школа / О. М. Цимбал. – Харків : Основа, 2008. – 109 с.
 7. 74.0 Ш 39 Шейбе, С. Медіаграмотність. Критичне мислення у мультимедійному світі : підруч. для вчителя / Сінді Шейбе, Фейз Рогоу ; пер. з англ. С. Дьома. – Київ : Академія української преси, 2014. – 319 с.
 8. Більченко, Євгенія. Критичне мислення і якісно сформований світогляд / Євгенія Більченко ; вела бесіду Анастасія Рингіс // Методичні діалоги – журнал для вчителів української мови й літератури. – 2014. – № 9. – С. 20–22.
 9. Доманюк, Т. Від критичного мислення до творчого розвитку особистості : прийоми критичного мислення у проектній діяльносі молодших школярів / Тетяна Доманюк // Початкова освіта. – 2016. – Червень, № 11. – С. 4–27.
 10. Цінько, С. Розвиток критичного мислення старшокласників на уроках української мови / Світлана Цінько // Дивослово (Українська мова й література в навчальних закладах). – 2017. – № 4. – С. 19–22.
 11. Чигрин, О. Критичне мислення – запорука успіху : тренінгове заняття для старшокласників / Ольга Чигрин // Позашкілля. – 2016. – Серпень, № 8. – С. 35–38.
Розділ: Педагогіка. Освіта. Професії

Сторінка 1 з 13 123456 > До останньої »

Розділи:
Інтернет і телекомунікації [33]
Історія [264]
Бібліотеки. Архіви [332]
Біологія. Медицина [35]
Бухгалтерський облік та аудит [134]
Військове справа. ОБЖ [10]
Вінниччина [185]
Географія. Країнознавство [25]
Держава і право [180]
Екологія [22]
Економіка. Управління. Фінанси [1687]
Електронні бібліотеки, сайти [19]
Етнографія [25]
Кіно. Театр [6]
Комп'ютери і програми [28]
Кулінарія [6]
Культура. Мистецтво. ЗМІ [90]
Літературознавство [181]
Математика. Кібернетика [20]
Мовознавство. Іноземні мови [132]
Музика [18]
Не в тему! (offtopics) [9]
Педагогіка. Освіта. Професії [190]
Політика. міжнародні відносини [48]
Психологія. Психіатрія [51]
Сільське господарство [125]
Словники. Довідники. Енциклопедії [7]
Статистика [6]
Тексти книжок [43]
Техніка. Виробництво. Стандарти [59]
Туризм [12]
Фізика. Астрономія [8]
Філософія. Соціологія. Релігія [63]
Физкультура и спорт [11]
Хімія [7]

Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2018
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро