ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: [email protected]

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністраціїВіртуальна довідка

Сторінка 1 з 114 123456 > До останньої »

Код: 6092  Добрий ранок! Прошу допомогти з літературою на тему : Економічна безпека держави та суб'єктів підприємницької діяльності.Дуже дякую!  Вгору  

Економічна безпека держави та суб’єктів підприємницької діяльності в Україні

1.      66.2(4УКР) Д 17 Данільян, О. Г. Національна безпека України: сутність, структура та напрямки реалізації: навч. посіб. / О.Г. Данільян, О.П. Дзьобань, М.І. Панов. – Харьків : Фоліо, 2002. – 285 с.

2.      65.58 Д 21 Дацків, Р. М. Економічна безпека держави в умовах глобальної конкуренції / Р.М. Дацків. – Львів. : Центр Європи, 2006. – 160 с.

3.      65.9(4УКР)Т 33 Дворніков, М. Є. Формування оптимальної організаційної структури підприємства як чинник його економічної безпеки / М. Є. Дворніков // Теорія та практика сучасного підприємства в контексті парадигми економічної безпеки : матеріали VI Регіональної наук-практ.  конф., 27–28 травня 2010, Вінниця. – 2010. – С. 410–415

4.      65.9(4УКР) Т 33 Довгунь, О. С. Партнерські відносини у формуванні економічної безпеки підприємства  / О. С. Довгунь // Теорія та практика сучасного підприємства в контексті парадигми економічної безпеки : матеріали VI Регіональної наук–практ.  конф., 27–28 травня 2010, Вінниця. – 2010. – С. 302–308.

5.      65.9(4УКР)29 Д 67 Донець, Л. І. Економічна безпека підприємства: навч. посіб. для студ. вузів / Л. І. Донець, Н. В. Ващенко. – Київ : ЦУЛ, 2008. – 240 с.

6.      65.9(4УКР) Е 45 Економічна безпека  : навч. посіб. / за ред. О. М. Джужі. – Київ Правова єдність, 2010. – 368 с.

7.      65.9(4УКР) Е 45 Економічна безпека держави та суб'єктів підприємницької діяльності в Україні: проблеми та шляхи їх вирішення: матеріали ІІІ Всеукр. наук.–практ. конф., 18–20 трав. / упоряд. А. М. Штангрет. – Львів : Укр. акад. друкарства, 2016. –124 с.

8.      65.9(4УКР)29 Е 45 Економічна безпека підприємств, організацій та установ: навч. посіб. / В. Л. Ортинський [та ін.]. – Київ. : Правова єдність, 2009. – 544 с.

9.      65.9(4УКР)29 І–23 Іванюта, Т. М. Економічна безпека підприємства : навч. посіб. для студ. вузів / Т. М. Іванюта, А. О. Заїчковський. – Київ: ЦУЛ, 2009. – 256 с.

10.  65.050.2я73 І–44 Ілляшенко, С. М. Економічний ризик : Навч. посіб. для вузів / С.М. Ілляшенко. – 2–е вид., доп. перероб. – Київ: Центр навч. літ., 2004. – 219 с.

11.  67.9(4УКР)303 К 18 Камлик, М. І. Економічна безпека підприємницької діяльності: економіко-правовий аспект: навч. посіб. / М.І. Камлик. – Київ. : Атіка, 2005. – 432 с.

12.  65.9(4УКР) К 56 Ковальчук, Т.Т. Економічна безпека і політика : із досвіду професійного аналітика / Т.Т. Ковальчук. – Київ. : Знання, 2004. – 638 с.

13.  65.9(4УКР)C91Мойсеєнко, І. П. Антикризове управління в системі економічної безпеки підприємства / І. П. Мойсеєнко // Сучасні тенденції розвитку фінансових та інноваційно-інвестиційних процесів в Україні : матеріали ІІ міжнар. Наук–практ. конф. 1 березня, Вінниця. – 2013. – С.298-301

14.  65.5-98 П 19 Пастернак-Таранушенко, Г. Економічна безпека держави: статика процесу забезпечення: підручник / Г.Пастернак-Таранушенко; Ред. Богдан Кравченко. – Київ. : Кондор, 2002. – 301 с.

15.  65.9(4УКР) П 71 Предборський, В. А. Економічна безпека держави : монографія / В.А. Предборський.– Київ. : Кондор, 2005. – 391 с.

16.  Білошкурська , Н. В. Особливості формування рівнів економічної безпеки / Н. В. Білошкурська  // Економіка. Фінанси. Право. – 2011. – № 5. – С. 7–10.

17.  Квач, Я. П. Оцінка нематеріальних активів у контексті діагностики економічної безпеки підприємства / Я. П. Квач // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право  : Наук. журн. – 2014. – № 5/6. – С. 218–225.

Розділ: Економіка. Управління. Фінанси

Код: 6090  Доброго дня! Мені потрібні книжки по "Регіональній економіці". Чи є у Вас у відділах такі?  Вгору  

Регіональна економіка України

1.        65.049(4УКР) Б 93 Бутко, М. П. Регіональні особливості економічних трансформацій в перехідній економіці: монографія / М. П. Бутко. – Київ : Знання України, 2005. – 476 с.

2.        65.049(4УКР)Е 45 Економічний простір регіону в інтеграційній стратегії розвитку: кол. монографія / Чернігів. нац. технолог. Ун-т ; під заг. ред. М. П. Бутка. – Київ : Кондор, 2016. – 432 с.

3.        65.9(4УКР) З-33 Запоточний, І. В. Державне регулювання регіональної економіки: навч. посіб. / І. В. Запоточний, В. І. Захарченко; ред. В. І. Захарченко. – Харків : Одіссей, 2003. – 592 с.

4.        65.049(4УКР) Ж 85 Жук, М. В. Регіональна економіка: підручник / М. В. Жук. – Київ : Академія, 2008. – 416 с.

5.        65.9(4УКР) І-66 Інноваційні підходи до регіонального розвитку в Україні: аналіт. доп. / Нац. Ін-т стратег. дослідж. ; за ред. С. О. Білої. – Київ : НІСД, 2011. – 80 с.

6.        65.049(4УКР) Л 67 Лишиленко, В. І. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка: навч. посіб. для студ. вузів / В.І. Лишиленко. – Київ : Центр навч. літ., 2006. – 325 с.

7.        65.9(4УКР) М 13 Мазур, С. А. Стратегічні напрями реструктуризації економіки регіону в умовах регіоналізації та глобалізації : монографія / С. М. Мазур. – Вінниця : Планер, 2014. – 186 с

8.        65.049(4УКР) М 23 Маниліч, М. І. Трансформація регіонального економічного механізму: монографія / М.І. Маниліч. – Чернівці : Книги-ХХІ, 2004. – 164 с.

9.        65.9(4УКР) П 44 Подсолонко, Е. А. Реструктуризация региональной экономики (системный подход) / Е.А. Подсолонко. – Київ. : ЦУЛ, 2003. – 424 с.

10.    65.9(4УКР) П 85 Прямухіна, Н. В. Проблеми та особливості ринкової трансформації регіональної економіки: монографія / Н. В. Прямухіна ; Черкас. держ. технологічний ун-т. – Київ : Ліра–К, 2015. – 332 с.

11.    65.9(4УКР) С 69 Соціально-економічні аспекти реструктуризації регіональної економіки – 2011 : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 1–2 груд. В 2 т. Т 1 / Вінниц. фін.-екон. Ун-т, Таврійський нац. Ун-т ім. В. І. Вернадського ; упоряд. С. Л. Яблочніков. – Вінниця : Планер, 2011. – 294 с.

12.    65.9(4УКР) С 80 Стимулювання економічного зростання на місцевому рівні: аналіт. доп. / С. О. Біла [та ін.]. – Київ : НІСД, 2013. – 88 с.

13.    65.9(4УКР) С 91 Суховірський, Б. І. Регіональна стратегія економічного розвитку України (теоретичні та прикладні основи геоекономіки): монографія / Б.І. Суховірський. – Київ : КНЕУ, 2000. – 154 с

14.    65.9(4УКР-4ІВА) Т 48 Ткачук, І. Г. Економічна самостійність регіону / І. Г. Ткачук. – Київ : Наук. думка, 1994. – 227 с.

15.    65.9(4УКР) Т 65 Трансформаційні перетворення регіональної економіки: монографія / Черкас. держ. технологічний ун-т ; за заг. ред. С. А. Назаренка. – Київ : Кондор, 2016. – 290 с.

16.    Долішній, М. Соціоекологічна функція регіональної економіки / М.Долішній, Л.Гринів // Вісник Нац. академії наук України. - 2000. – № 3. – С. 25–35.

17.    Мещерякова, Н. М. Теоретичні аспекти розвитку інвестиційного процесу на регіональному рівні / Н. М. Мещерякова // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : наук. журн. – 2015. – № 2. – С. 75–82

18.    Франів, І. А. Розміщення продуктивних сил як основа успішного управління бізнесом / Ігор Андрійович Франів, Олександра Володимирівна Фарат // Регіональна бізнес-економіка та управління. – 2013. – № 1. – С. 88–92.

Розділ: Економіка. Управління. Фінанси

Код: 6083  Здравствуйте! У Вас есть книги Стивена Р. Кови?  Вгору  

65.050.214 К 56 Кови, Стивен Р. Восьмой навык. От эффективности к величию / Стивен Р. Кови ; пер. с англ. : Ю. Сундстрем. – 2-е изд. – Москва : Альпина Бизнес Букс, 2008. – 408 с. – (Библиотека МТІ).

65.050.214 К 56 Кови, Стивен Р. Семь навыков высокоэффективных людей. Мощные инструменты развития личности : пер. с англ. / Стивен Р. Кови. – 3-е изд. – Москва : Альпина Бизнес Букс, 2008. – 374 с. : ил. – (Библиотека МТІ).

65.050.214 К 56 Кови, Стивен Р. Главное внимание – главным вещам. Жить, любить, учиться, оставить наследие / Стивен Кови, Роджер Меррилл, Ребекка Меррилл ; пер. с англ. : П. Самсонов. – 2-е изд. – Москва : Альпина Бизнес Букс, 2008. – 324 с. – (Библиотека МТІ).

88.5 К 56 Кови, Стивен. 7 навыков лидера. Nonfiction (Деловой бестселлер) : пер. с англ. / С. Кови. – Минск : Парадокс, 1996. – 448 с. – (Поле чудес: бизнес).

65.050.214 К 56 Кови, Стивен. Скорость доверия. То, что меняет все : пер. с англ. / Стивен Кови, Ребекка Меррилл. – Москва : Альпина Паблишерз, 2010. – 425 с. – (Библиотека МТІ).

65.050.214 К 56 Кови, Стивен. Скорость доверия. То, что меняет все : пер. с англ. / С. Кови, Р. Меррилл. – 2-е изд. – Москва : Альпина Паблишерз, 2011. – 425 с.

Розділ: Економіка. Управління. Фінанси

Код: 6080  Доброго дня! Підкажіть які у Вас є книжки по сучасному документуванні у менеджменті. Дякую.  Вгору  

Сучасне документування у менеджменті

1. 65.050.2 А 35Азарова, Л. Є. Документи та особливості їх оформлення : навч. посіб. / Л.Є. Азарова, З.П. Корженко, Л.В. Горчинська . – Вінниця : ВДТУ, 2002.– 64 с.

2. 65.050.2 Б 69 Близнюк, Л. М. Документація управлінської сфери: навч.-практ. посіб. / Л.М. Близнюк. – Харьків : ХДЕУ, 2004. – 126 с.

3. 65.050.2 Г 65 Гончарова, Н. І. Документаційне забезпечення менеджменту: навч. посіб. для студ. вузів / Н.І. Гончарова. – Київ. : Центр навч. літ., 2006. – 260 с.

4 65.050.2Д 63 Документування у менеджменті: підруч. для студ. вузів / О. Г. Кірічок [та ін.]. – Київ : Центр навч. літ., 2003. – 216 с.

5. 65.050.2З-91Зубенко, Л. Г. Ділові папери в менеджменті: навч. посіб. / Л.Г.Зубенко, В.Д.Нємцов, М.О.Чупріна. – Київ: ЕксОб, 2002. – 272 с.

6. 65.050.2 С 47 Слиньков, В. Н. Свод документов административного делопроизводства в менеджменте бизнеса: практ. рек. / В.Н. Слиньков. – 3–е изд., перераб. и доп. – Київ : КНТ, 2005. – 1248 с.

7. 65.050.2 С 47 Слиньков, В. Н. Должностная инструкция и менеджмент  : довідникове видання / В.Н. Слиньков. – Київ : КНТ, 2006. – 332 с.

8. 65.050.2 С 48 Слободянюк, Н. Ю. Діловодство та управлінська документація  : навч. посіб. для студ. вузів / Н.Ю. Слободянюк. – Вінниця : ВНТУ, 2004. – 80 с.

9. 005 С 91 Сучасне діловодство в Україні: практичні поради: практ. посіб. / Н. В. Кузьменко [та ін.]. – Київ : ЦУЛ, 2017. – 260 с.

10.Палеха, Ю. І. Документально-інформаційні комунікації як основа комунікативного менеджменту / Ю. І. Палеха // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. : Наук. журн. – 2016. – № 1. – С. 56–61.

11. Спрінсян, В. Г. Управління документообігом як складовою документаційного менеджменту / В. Г. Спрінсян // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. : Наук. журн.– 2014. – № 1.– С. 52–58.

Розділ: Економіка. Управління. Фінанси

Код: 6075  Здравствуйте! Есть ли у вас литература для курсовой работы на тему "World Econimics. General Issues". Нужны книги на английском после 2000 года выпуска.  Вгору  

World Economics.General Issues

1.      81.432.1-9 К 56 Ковалик, Н.В. Англійська мова з основ міжнародної економіки = Englishfor International Economics : підруч. для студ. ВНЗ / Наталя Ковалик, Наталя Зайшла, Леся Тимочко ; Львів. комерц. акад. – Київ : ЦУЛ, 2014. – 480 p. : іл. – Бібліогр.: с. 475-478.

2.      81.432.1-9 М 23 Мансі, Є. О. Mathematic and Economics (Математика і економіка) : тексти до підруч. з англ. мови для студ. і аспірантів немовних фак. та студ. мовних фак., які вивчають англ. як другу іноземну мову у вузах / С. О. Мансі. – Київ : Арій, 2008. – 80 p.

3.      330 М 48 Мельник, Л. Г. Экономика развития = Economics of Development : учеб. для студ. вузов / Л. Г. Мельник. – Сумы : Университет. кн., 2017. – 784 с.

4.      81.432.1-9 Х 17 Халилова, Л. А. English for Students of Economics : учеб. английского языка для студ. эконом. специальностей / Л. А. Халилова. – 2-е изд. – Москва : Форум, 2009. – 384 p.

5.      65.01A 19Actual Problems of Economic and Law : materials Digest of the XVIII International Scientific and Practical Conference and the I Stage of Research Analytics Championships in Economical and Juridical Sciences (London, February 02 - February 06, 2012) / уклад.: B. Zhytnigor, S. Godvint, L. Kupreichyk. – Odessa : In Press, 2012. – 149 с.

6.      65.24 B 78 Borjas, G. Labor Economics / G. J. Borjas. – Boston : Irwin, Mcgraw-Hill, 2000. – 521 p.

7.      65.012 C 69 Colander, D. C.  Economics : учбовий посібник / David C. Colander. – 4-е вид. – Boston : Irwin, Mcgraw-Hill, 2001. – 787 p. : graph.

8.      67.0F 92 Feidman, D. D.  Law's Order: what Economics has to de With Law and Why ii Matters / David D. Feidman. – Princeton ; NewJersey : Princeton University Press, 2000. - 329 p.

9.      65.050 F 85 Frank, R. H. Principles of Economics / Robert H. Frank, Ben S. Bernanke. – Boston : A DivisionofThe McGraw-Hill Companies, 2001. – 834 p. : photo.

10.  339 I-54 Ilarionova, N. M. International Economics. Microeconomics = Міжнародна економіка. Мікроекономіка : manual / N. M. Ilarionova. – Київ : Ліра-К, 2017. – 316 p. : рис., табл.

11.  65.02(4УКР)K 75Koropeckyj, I. S. DevelopmentintheShadow: StudiesinUkrainianEconomics / I. S. Koropeckyj. –Edmonton : CanadianInstituteofUkrainianStudiesPressUniversityofAlberta, 1990. – 291 p.

12.  65.051я73 L 75 Lind, D. A. Basic Statistics for Business and Economics : учбовий посібник / Douglas A. Lind, Robert D. Mason, William G. Marchal. – Boston : Irwin, Mcgraw-Hill, 2000. – 564 p. CD-ROM.

13.  65. 051 L 75 Lind, D. A. Statistical Techniquesin Business and Economics / Douglas A. Lind. – Boston : Irwin, Mcgraw-Hill, 2002. – 830 p.

14.  65.28 S 91O'Sullivan, A. Urban Economics : fourth Edition / Arthur O'Sullivan. – Boston : McGraw-Hill/Irwin, 2000. – 740 p.

15.  65.01P 21Panchyshyn, S. At Home with Economics : course book / S. Panchyshyn, A. Kotlovskyi, O. Olenyuk ; Ivan Franko National University of Lviv. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка ; Дрогобич : Коло, 2014. – 452 p.

16.  65.5S 19 Samuelson, P. A. Economics / Paul A. Samuelson. – 18th. ed. –Boston : McGraw-Hill/ Irwin, 2005. – 776 p.

17.  66.4(0) F 50 The Fifth Year as European Union Member States: Topical Problems ii Management of Economics and Law. – Riga : Apgads Mantojums, 2009. – 416 p.

18.  65.58 W 83 World Economy : trainingmanual / University of Economics ii Katowice ; ed.: Y. Kozak, T. Sporek. – 3rd ed., revised and enlarged. – Kyiv ; Katowice : CUL, 2016. – 185 p.

19.  811.111К 56 Ковалик, Н. В. Англійська мова з основ міжнародної економіки = English for International Economics : підруч. для студ. ВНЗ / Наталя Ковалик, Наталя Зайшла, Леся Тимочко ; Львів. комерц. акад. – Київ : ЦУЛ, 2018. – 480 p. : іл.

Розділ: Економіка. Управління. Фінанси

Код: 6072  Сучасне документознавство.  Вгору  

Сучасне документознавство

1.      811.161.2 Г 85 Гриценко, Т. Б. Українська мова за професійним спрямуванням : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Т. Б. Гриценко. – Київ : ЦУЛ, 2017. –624 с.

2.      65.050.2 К 36 Керування документацією : підручник / за заг. ред. Ю. І. Палехи. – Київ :Ліра-К, 2016. – 296 с. – (Діловодство в інформаційно-консультаційній діяльності).

3.      73К 63 Комова, М. В. Документознавство : навч. посіб. / М. В. Комова ; Нац. ун-т «Львів.політехніка», Ін-т гуманітар. і соціаль. наук. – Львів : Тріада плюс, 2007. – 296 с.

4.      81.411.1 К 63  Комова, М. Українська документознавча термінологія: шляхи творення та функцій ні : монографія / М. Комова. – Львів : Львів. політехніка, 2011. – 316 с.

5.      73 К 96 Кушнаренко, Н. Н. Документоведение : учебник / Н.Н. Кушнаренко. – 7-е изд., стер. – Київ :Знання, 2006. – 459 с. : ил.

6.      60.5 П 14 Палеха, Ю. І. Документально-інформаційні комунікації : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Ю. І. Палеха, Н. В. Мурейко, О. Г. Оксіюк. – Київ :Ліра-К, 2014. – 386 с.

7.      005 П 14 Палеха, Ю. І. Загальне діловодство (теорія та практика керування документацією із загальних питань : навч. посіб. / Ю. Палеха. – Вид. 4-те випр., допов. – Київ :Ліра-К, 2017. – 624 с. – (Культура діловодства).

8.      73 П 14 Палеха, Ю. І. Загальне документознавство : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Ю. І. Палеха, Н. О. Леміш. – Вид. 3-тє. – Київ : Ліра-К, 2015. – 432 с.

9.      81.411.1-7 П 32 Пізнюк, Л. В. Лінгвістичні основи документознавства : навч. посіб. для дистанц. навчання / Л.В. Пізнюк. – Київ :Ун-т «Україна», 2007. – 355 с.

10.  81.411.1-7 С 14 Садовнича, В. В. Сучасні ділові документи та папери. Як правильно оформити і підготувати : зразки та приклади / В. В. Садовнича. – Харків : КлубСімейногоДозвілля, 2014. – 608 с.

11.  65.050.2 С 91 Сучасне діловодство: зразки документів, діловий етикет, інформація для ділової людини / за ред. В. М. Бріцина. – Київ :Довіра, 2007. – 687 с.

12.  005 С 91 Сучасне діловодство вУкраїні: практичні поради : практ. посіб. / Н. В. Кузьменко [та ін.]. – Київ : ЦУЛ, 2017. – 260 с.

13.  81.411.1-7 У 45 Українська мова за професійним спрямуванням:  практикум : навч. посіб. / за ред. Т. В. Симоненко. – Київ :Академія, 2010. – 272 с. – (Альма-матер).

14.  65.050.2У 67 Управлінське документування : підручник / за заг. ред. Ю. І. Палехи. –Київ :Ліра-К, 2015. – 368 с.

15.  73 Ш 35 Швецова-Водка, Г. М. Загальна теорія документа і книги : навч. посіб. / Г. М. Швецова-Водка. – Київ : Знання, 2014. – 405 с. : табл. – (Вища освіта ХХІ століття).

Розділ: Економіка. Управління. Фінанси

Код: 6069  Доброго дня! Чи є у Вас література що до управління фінансовою санацією підприємств?  Вгору  

Управління фінансовою санацією підприємств

1.      658 К 26 Карпунь, І. Н. Управління фінансовою санацією підприємства: навч. посіб. / І. Н. Карпунь. – Львів : Магнолія 2006, 2017. – 418 с.

2.      65.29 Т 35 Терещенко, О.О.Управління фінансовою санацією підприємства: підручник / Олег Терещенко. – вид. 2–е, без змін. – Київ : КНЕУ, 2009. –552 с.

3.      658 Т 98 Тюріна, Н. М.Управління фінансовою санацією підприємства: підручник / Н. М. Тюріна, Н. С. Карвацка. – Львів : Новий Світ–2000, 2017. – 396 с.

4.      65.9(4УКР)29 У 67 Управління фінансовою санацією підприємства: навч. посіб. для студ. вузів / М. Данилюк, В. Савич, В. Орлова. – Київ : Центр навч. літ., 2006. – 320 с.

5.      658 У 67 Управління фінансовою санацією підприємства: підруч. для студ. ВНЗ / Нац. ун–т харчових технологій ; за заг. ред. Т. А. Говорушко. – Київ : ЦУЛ, 2017. – 400 с.

6.      Івженко, А. С. Основні напрямки удосконалення механізму санації підприємств за сучасних економічних умов / А. С. Івженко // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – № 4.– С. 142– 148.

7.      Клебанова Т.С. Моделі оцінки ефективності санації підприємств на основі нечітких множин / Клебанова Т.С., Панасенко О.В. // Актуальні проблеми економіки. – 2007. – № 7. –С. 158– 165.

8.      Костецький, В. Санація підприємства як дієвий механізм фінансової стабілізації його діяльності /  Костецький // Світ фінансів : науковий журнал. – 2016. – № 4. – С. 108-119.

9.      Крикун, В. Б. Політика санації та ліквідації підприємств у механізмі реалізації інституту банкрутства / В. Б. Крикун // Економіка та держава. – 2005. – № 10. – С. 56–58.

10.  Мар’яненко, Л. В. Особливості та передумови провадження санаційних процесів на підприємствах України / Л. В. Мар’яненко // Економіка. Фінанси. Право. – 2007. – № 10. – С. 14–21

11.  Терещенко, О. Санація підприємств у світлі нового законодавства  про фінансову неспроможність  / О.Терещенко // Економіка України. – 2000. – № 11. – С. 31–36.

12.  Терещенко, О. Санаційний аудит – необхідна передумова   фінансової санації підприємств / О.Терещенко // Вісник Нац. Банку України. – 2000. – № 5. – С. 57–61.

13.  Швиданенко, Г. Санація балансу в системі антикризового управління підприємством / Г. Швиданенко // Актуальні проблеми економіки. – 2003. – № 4. – С. 33–36.

Розділ: Економіка. Управління. Фінанси

Код: 6066  Доброго дня! Мені потрібна інформація про наявність у Вас літератури по темі: "Тайм-менеджмент" Дякую.  Вгору  

Тайм-менеджмент

1. 05 А 50 Аллен, Д. Как привести дела в порядок: искусство продуктивности без стресса / Дэвид Аллен ; пер. с англ. С. В. Каденко. – 6-е изд. – Киев : Сварог, 2017. – 346 с.

2. 65.050.214 А 87 Архангельский, Г. А. Тайм–драйв. Как успевать жить и работать / Глеб Архангельский. – 8-е изд. – Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2008. – 256 с.

3. 65.050.214 А 87 Архангельский, Г. А. Организация времени: от личной эффективности к развитию фирмы / Г.А. Архангельский. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Питер, 2005. – 448 с.

4. 65.050.214 Г 65 Гончарова, С. Онлайн-карьера для мам / Света Гончарова, Ицхак Пинтосевич. - Киев : Айпио, 2016. – 256 с.

5. 65.050.214 Д 83 Дункан, Т. М. 8 Ловушек времени. Как вырваться из порочного круга постоянно увеличивающейся загрузки на работе / Тодд М. Дункан ; пер. с англ. : В. И. Кузина. – Москва : Эксмо, 2008. – 224 с.

6. 65.050.214 Е 30 Егоршин, А. П. Организация труда персонала: учеб. для студ. вузов / А. П. Егоршин, А. К. Зайцев. – Москва : ИНФРА–М, 2008. – 320 с.

7. 65.050.214 Е 70 Еремич, Н. Г. Тайм-менеджмент для женщин. Как все успевать / Наталья Еремич. – Санкт-Петербург : Питер, 2008. – 176 с.

8. 65.050.214 К 53 Кноблаух, Й. Управление временем : учбовий посібник / Й. Кноблаух, Х. Вельте; Пер. с нем. Д.В. Ковалева. – 2-е изд., стер. – Москва : ОМЕГА–Л, 2006. – 144 с.

9. 65.050.214 Л 58 Лимончелли, Т.Тайм–менеджмент для системных администраторов / Томас Лимончелли ; пер. с англ. С. Иноземцева. – Санкт-Петербург ; Москва : Символ–Плюс, 2013. – 240 с.

10. 65.050.214 Л 91 Льюис, Д. Управление стрессом. Как найти дополнительные 10 часов в неделю / Дэвид Льюис ; пер. с англ. А. П. Хомик. – Москва : Альпина Паблишер, 2012. – 238 с.

11. 65.050.214 К 64 О'Коннелл, Ф. Успевай все вовремя: самоучитель по тайм-менеджменту: пер. с англ. / Ф. О'Коннелл. – Москва : Дело и Сервис, 2007. – 176 с.

12. 65.050.214 Р 93 Рыженкова, И. К. Профессиональные навыки менеджера. Повышение личной и командной эффективности / И. К. Рыженкова. – Москва : Эксмо, 2008. – 272 с.

13. 65.050.214 С 34 Сидорова, Н. А. Тайм-менеджмент. Создание оптимального расписания дня и эффективная организация рабочего процесса / Н. А. Сидорова, Е. Б. Анисинкова. – Москва : Дашков и К., 2008. – 220 с.

14. 65.050.214 С 34 Сидорова, Н. А. Тайм-менеджмент. Создание оптимального расписания дня и эффективная организация рабочего процесса / Н. А. Сидорова, Е. Б. Анисинкова. – Москва : Дашков и К., 2008. – 220 с.

15.  15.65.050.214 14 Тайм-менеджмент : учеб. пособие / под ред. : Г. А. Архангельского. – Москва : Маркет ДС, 2010. – 288 с.

16.  65.050.214 Т 66 Трейси, Б. Управляй своим временем и удвой результаты / Б. Трейси; Пер. с англ., ред. А.В. Орлов. – Москва : Вильямс, 2006. – 64 с.

17.  Гріньова, О. Тайм–менеджмент і охорона праці / Ольга Гріньова, Сергій Горобинський // Охорона праці. – 2017. – № 11. – С. 26–28.

18.  Иголкина, И. Воры времени и способы борьбы с ними / Инна Иголкина // Довідник секретаря та офіс–менеджера : спец. журн. – 2014. – № 2. - С. 58–67.

19.  Золотарь, А. Основное правило тайм-менеджмента – скорость, не качество? / А. Золотарь // Секретарь-референт : Все о работе и для работы секретаря. – 2012. – № 2. – С. 54–56.

20.   Клюй, Е. Тайм-менеджмент: определите личные приоритеты / Е. Клюй // Секретарь-референт. – 2004. – № 12. – С. 34–36.

21.   Лисак, У. Наш час – у наших руках. Основні поняття й принципи тайм-менеджменту / У. Лисак // Довідник кадровика : спец. журн. – 2012. – № 5. – С. 82–85.

22.  Майсюра, О. М. Про ефективність використання особистого часу (до питання тайм-менеджменту) / О. М. Майсюра // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 2. – С. 196–200.

23.  Мартиненко, О. Секрети тайм-менеджменту в аудиті й не тільки, або як усе встигати / Ольга Мартиненко // Аудитор України – 2017. – № 9. – С. 74–76.

24.  Стрельнікова, Л. Нотування справ – основа тайм–менеджменту / Л. Стрельнікова // Секретарь-референт. – 2009. – № 6. – С. 80–85.

25.  Харук, К. Б. Діагностика тайм-менеджменту підприємств на засадах бізнес-індикаторів: ефективність та продуктивність / К. Б. Харук, Р. М. Скриньковський, Н. М. Крукевич // Економіка та держава. – 2015. – № 1. – С. 56–59.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ: Економіка. Управління. Фінанси

Код: 6058  Івентивний менеджмент в туризмі.  Вгору  

Івентивний менеджмент в туризмі

 1. 005 Ж 72 Жилінська, О. І. Організація та управління нововведеннями : навч. посіб. / О. І. Жилінська, Л. А. Оліх, І. М. Корнілова ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2018. – 238 с. : рис., табл.
 2. 338 М 50 Менеджмент туристичної галузі : підручник / О. М. Білоусов [та ін.] ; Міжнар. ун-т бізнесу і права. – Херсон : Гельветика, 2017. – 580 с.
 3. 005 І-44 Ілляшенко, С. М. Інноваційний менеджмент : підруч. для студ. ВНЗ / С. М. Ілляшенко. – Суми : Університ. кн., 2017. – 334 с.
 4. 005 H 86 HR-менеджмент у публічному управлінні : навч. посіб. / О. М. Руденко [та ін.] ; Чернігів. нац. технолог. ун-т. – Київ : Кондор, 2017. – 124 с.
 5. 65.43 М 50 Менеджмент і маркетинг туризму : навч. посіб. для студ. ВНЗ / під заг. ред. О. Є. Лугініна. – Київ : Ліра-К, 2016. – 364 с. : рис., табл.
 6. 65.050.214 І-26 Ігнатьєва, І. А. Стратегічний менеджмент : підруч. для студ. ВНЗ / І. А. Ігнатьєва. – Київ : Каравела, 2016. – 480 с.
 7. 65.050.214 Т 82 Туленков, М. В. Сучасні теорії менеджменту : навч. посіб. для студ. ВНЗ / М. В. Туленков. – Київ : Каравела, 2016. – 304 с. : рис., табл. – (Вища освіта в Україні).
 8. 005 М 58 Мізюк, Б. М. Стратегічний менеджмент : навч. посіб. / Б. М. Мізюк, І. І. Тучковська, І. В. Артищук. – Львів : Магнолія 2006, 2017. – 376 с.
 9. 338 Ж 15 Жадан, О. В. Управління надійністю технологічних систем : підручник / О. В. Жадан, А. В. Кретова ; Донец. держ. ун-т управління. – Львів : Магнолія 2006, 2017. – 142 с.
 10. 005 М 58 Мізюк, Б. М. Основи стратегічного управління : підручник / Б. М. Мізюк ; УКООПСПІЛКА, Львів. комерц. акад. – Львів : Магнолія 2006, 2017. – 544 с. : рис., табл. – (Вища освіта в Україні).
 11. 75.81 Т 87 Туризмологія: концептуальні засади теорії туризму : монографія / кер. проекту: В. С. Пазенок, В. К. Федорченко. – Київ : Академія, 2013. – 368 с.
 12. 004 І-74 Інформаційні технології моделювання процесів розвитку туристичних та інфокомунікаційних комплексів на основі фізичних аналогій : монографія / О. І. Артеменко [та ін.] ; за наук. ред. В. В. Пасічника ; М-во освіти і науки України. – Львів : Новий Світ-2000, 2017. – 334 с. : рис., табл.
Розділ: Економіка. Управління. Фінанси

Код: 6055  Доброго дня! Допоможіть знайти літературу за темою: Івент-маркетинг. Окремий синтетичний засіб маркетингових комунікацій.  Вгору  

Івент-маркетинг – окремий синтетичний засіб маркетингових комунікацій

 1. Васильева, О. Ивент-маркетинг – эффективная замена прямой рекламе / О. Васильева // Маркетинг и реклама. – 2018. – № 9. – С. 22–26
 2. Ивент-маркетинг трансформируется вместе с рынком // Маркетинг и реклама. – 2018. – № 9. – С. 8–14
 3. Касьяненко, С. Ивент-маркетинг: невероятный всплеск интереса / С. Касьяненко // Маркетинг и реклама. – 2018. – № 9. – С. 32–33.
 4. Максимович, Я. О нетворкинге на ивентах / Я. Максимович // Маркетинг и реклама. – 2018. – № 9. – С. 27–31
 5. Пирогова, Т. Ивент-маркетинг как инструмент бренд-коммуникаций (классика жанра от Red Bull) / Т. Пирогова // Маркетинг и реклама. – 2016. – № 5. – С. 60–65.
 6. Ромат, Е. Ивент маркетинг в системе маркетинговых коммуникаций / Е. Ромат // Маркетинг и реклама. – 2016. –№ 6. – С. 48–56.
 7. Пятыгина, К. Ивент-маркетинг переживает возрождение / К. Пятыгина // Маркетинг и реклама. – 2018.– № 9. – С. 34–35.
 8. Садыков, А. Ивент – это в первую очередь инструмент / А. Садыков // Маркетинг и реклама. – 2018. – № 9. – С. 18–19.
 9. Сотник, В. Современный ивент-маркетинг: есть проблемы. даже у ивент-агенств / В. Сотник // Маркетинг и реклама. – 2018. – № 9. – С. 20–21.
 10. Ткачук, О. В. EVENT – важлива складова сучасного PR / О.В. Ткачук // Маркетинг в Україні. – 2010. – № 1. – С. 34–39.
Розділ: Економіка. Управління. Фінанси

Код: 6040  Необхідна література за темою: "«Акцизний податок в Україні: ефективність функціонування і напрямки вдосконалення». Заздалегідь дякую.  Вгору  

Акцизний податок в Україні: ефективність функціонування і напрямки вдосконалення

1.      Боровик, П. М. Недоліки сучасного вітчизняного механізму справляння акцизного податку [Електронний ресурс] / П. М. Боровик, В. П. Бечко, Я. В. Яценко // Зб. наук. пр. Таврійського держ. агротехнолог. ун-ту (економічні науки). – 2013. – № 2(1). – С. 73–81.

2.      Буканов, Г. М. Проблема історії розвитку акцизного податку [Електронний ресурс] / Г. М. Буканов, А. П. Купін // Наук. вісн. Херсон. державного університету. Серія : Юридичні науки. – 2017. – Вип. 1(2). – С. 12–15.

3.      Гедзюк, О. В. Адаптація законодавства України до законодавства європейського союзу у сфері оподаткування акцизним податком [Електронний ресурс] / О. В. Гедзюк // Європейські перспективи. – 2013. – № 3. – С. 197–202.

4.      Дорош, С. Акцизний податок / С. Дорош, В. Бондаренко // Вісник. Офіційно про податки. – 2018. – № 17/18. – С. 66–69.

5.      Казацька, М. Щодо питання визначення та законодавчого закріплення поняття «акцизний податок» / М. Казацька // Підприємництво, господарство і право. – 2018. – № 4. – С. 153–158.

6.      Карпенко, С. П. Фіскальний та регуляторний потенціал акцизного податку в контексті оподаткування тютюнових виробів [Електронний ресурс] / С. П. Карпенко // ScienceRise. – 2015. – № 3(3). С. 30–35.

7.      Кощук, Т. В. Адаптація податкового законодавства України стосовно справляння акцизного податку до директив ЄС [Електронний ресурс] / Т. В. Кощук // Наук. пр. НДФІ. – 2015. – Вип. 3. – С. 52–67.

8.      Мельник, І. Акцизний податок / І. Мельник // Вісник. Офіційно про податки. – 2018. – № 24. – С. 39–41.

9.      Мирза, В. Акцизний податок / В. Мирза // Вісник. Офіційно про податки. – 2018. – № 30. – С. 41–44.

10.  Олефір, В. Результати і перспективи підвищення ставок акцизного податку на алкогольні напої і тютюнові вироби [Електронний ресурс] / В. Олефір // Економіст. – 2016. – № 7. – С. 8–11.

11.  336 П 44 Податкова система : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Нац. ун-т ДПС України ; за заг. ред. В. Л. Андрущенка. – Київ : ЦУЛ, 2017. – 416 с.

12.  Поліщук, Я. Ставка як елемент правового механізму акцизного податку (на прикладі України і Австралії) / Я. Поліщук // Підприємництво, господарство і право. – 2017. – № 12. – С. 207–211.

13.  Сівіцька, С. П. Використання підвищення акцизного податку як фактора покращення рівня здорового способу життя у державі [Електронний ресурс] / С. П. Сівіцька, О. М. Дахно // Економіка і регіон. – 2016. – № 5. – С. 31–37.

14.  Сіренко, М. М. До питання щодо розширення підстав справляння акцизного податку [Електронний ресурс] / М. М. Сіренко // Наук.-інформ. вісн. Івано-Франків. ун-ту права ім. Короля Данила Галицького. Серія : Право. – 2016. – № 2. – С. 140–145.

15.  Соколовська, А. М. Гармонізація адміністрування акцизного податку в Україні у процесі виконання Угоди про асоціацію / А. М. Соколовська, Я. В. Петраков // Бізнес Інформ. – 2017. – № 11. – С. 389–394.

16.  Соколовська, А. М. Податкові аспекти acquis ЄС як орієнтири вдосконалення акцизного податку в Україні [Електронний ресурс] / А. М. Соколовська // Фінанси України. – 2016. – № 12. – С. 21–44.

17.  Токарчук, О. Акцизний податок в системі державного регулювання економіки [Електронний ресурс] / О. Токарчук // Актуал. проблеми держ. упр. – 2012. – Вип. 1. – С. 139–143.

18.  Шпильовий, В. А. Актуальні питання необхідності реформування обліку акцизного податку [Електронний ресурс] / В. А. Шпильовий, В. П. Фурса // Вісн. Черкас. ун-ту. Серія : Економічні науки. – 2015. – № 33. – С. 143–150.

19.  Юрій, Е. О. Практика справляння акцизного податку в Україні [Електронний ресурс] / Е. О. Юрій, Н. П. Лисенко // Молодий вчений. – 2016. – № 12.1. – С. 1027–1031.

Розділ: Економіка. Управління. Фінанси

Код: 6021  Доброго дня! Допоможіть знайти літературу за темою: Понятійно-категоріальний апарат про кореляцію принципів кооперації та інтегрованого розвитку (у цьому параграфі подаємо: 1) весь спектр змістів терміну «кооперація» (економічний, суспільний, географічний). 2) Зміст та сутність принципу інтегрованого розвитку (не правовий вимір). ЩИРО ДЯКУЮ ЗА СПІВПРАЦЮ.  Вгору  

Понятійно-категоріальний апарат про кореляцію принципів кооперації та інтегрованого розвитку

65.5 В 22 Вахитов, К. И. Теория и практика кооперации: учебник / К. И. Вахитов. – Москва : Дашков и К., 2009.– 480 с.

65.9(4УКР)08 Г 31 Гелей, С. Д. Теорія та історія кооперації: підручник / С. Д. Гелей, Р. Я. Пастушенко. – Київ : Знання, 2006. – 513 с.

65.9(2)08 И 20 Иванова, Е. А. Кооперативный уклад в экономике] : учбовий посібник / Е.А. Иванова, С. А. Шашнов. – Москва : Финансы и статистика, 1991. – 176 с.

65.9(4УКР)32  З-63 Зіновчук, В. В. Кооперативна ідея в сільському господарстві України і США / В. В. Зіновчук. – 2–е вид., доп. і перероб. – Київ : Логос, 1996. – 224 с.

 65.321.88 З-63 Зіновчук, В. В. Організаційні основи сільськогосподарського кооперативу : наукове видання / В.В. Зіновчук. – 2-е вид., доп. і перероб. – Київ. : Логос, 2001. – 380 с.

65.9(4УКР)32 К 65 Кооперація в аграрній сфері виробництва. – Київ : УАДУ, 2003. – 72 с.

65.9(4УКР)08  О-75 Основи кооперації: навч. посіб. / С. Г. Бабенко [та ін.].– Київ. : Знання, 2004.– 470 с.

65.9(4УКР)321 Р 36 Рекомендації по організації економічних відносин в умовах внутрішньогосподарської кооперації : методичні рекомендації / уклад. П.Т. Саблук. – Київ : Урожай, 1992. – 86 с.

65.052.9(2)343.18 У 74 Усач, Б. Ф. Ревізія і контроль у споживчій кооперації : підручник / Б. Ф. Усач.– Львів : Світ, 1992. – 320 с.

Горбачевська, О. В. Розвиток інтегрованих підприємницьких структур в економічній системі України / О. В. Горбачевська // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – № 5. – С. 166–170.

Жебровська, О. Тенденції розвитку інтегрованих маркетингових комунікацій в період трансформації світового економічного середовища / Олена Жебровська // Маркетинг в Україні.–- 2014. – № 5. – С. 40–46.

Кузьмінський, В. Науково-методичні засади оцінки діяльності інтегрованих корпоративних структур / В. Кузьмінський // Фінанси України. – 2002. – № 10. – С. 120-130.

Карпенко, Ю. М. Розвиток інтегрованих маркетингових комунікацій у місці продажу / Карпенко Ю. М. // Актуальні проблеми економіки. – 2004. – № 12. – С. 84 – 89.

Майданевич, Ю. П. Становлення і розвиток інтегрованих об'єднань в аграрній сфері України / Ю. П. Майданевич // Інвестиції: практика та досвід  – 2014. – № 9. – С. 144–148.

Ригайло, С. Я. Регіональні особливості науково-технічного потенціалу України в контексті сталого розвитку / С. Я. Ригайло, О. Д. Зинюк // Регіональна економіка.– 2010. – № 4. – С. 171–177.

 Чобаль, Л. Ю. Формування інтегрованих маркетингових комунікацій підприємництва в сфері сільського аграрного туризму / Л.Ю.  Чобаль // Формування ринкових відносин в Україні. – 2018. –№ 2. – С. 88–92.

Ярема, Л. В. Економічні переваги інтегрованих об’єднань з виробництва, переробки і реалізації продукції / Л. В. Ярема // Актуальні проблеми економіки. – 2004. – № 7. – С. 137– 142.

Розділ: Економіка. Управління. Фінанси

Код: 6012  Доброго дня. Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу до теми "Історія податків", особливо цікавить історія податків в 20 ст. Дякую!  Вгору  

1.      65.26 А 66 Андрущенко, В. Л. Морально-етичні імперативи податків та оподаткування (західна традиція) : монографія / В. Л. Андрущенко, Т. В. Тучак ; Держ. податк. служба України, Нац. ун-т ДПС України, НДІ фінансового права. – Київ : Алерта, 2013. – 384 с.

2.      65.26 Б 26 Барулин, С. В. Теория и история налогообложения : учеб. пособие / С. В. Барулин. – Москва : Экономистъ, 2006. – 319 с. – (Homo faber).

3.      351 Г 44 Гетманцев, Д. О. Теорія, принципи та історія податку. Правовий аспект : наук.-практ. посіб. / Д. О. Гетманцев, В. Л. Форсюк, І. С. Бєліцький ; Нац. школа суддів України, Юридична компанія "JURIMEX". – Київ : Юрінком Інтер, 2017. – 496 с.

4.      67.9(4УКР)302 П 85 Пряме реальне оподаткування. Правова сутність та адміністрування : наук.практ. посіб. / Нац. школа суддів України, Юридична компанія "JURIMEX". – Київ : Юрінком Інтер, 2014. – 336 с.

5.      65.26 П 91 Пушкарева, В. М. История финансовой мысли и политики налогов : учеб. пособие для студ. вузов / В. М. Пушкарева. – Москва : Финансы и статистика, 2003. – 256 с.

6.      65.03(4УКР) С 16 Сало, І. В. Формування і розвиток державності, економіки та науки України : / І. В. Сало, І. І. Д'яконова, Т. І. Соколенко. – Суми : Козацький вал, 2003. – 544 с.

7.      65.9(4РОС)26 Т 33 Теория и история налогообложения : учеб. для студ. вузов / Л. В. Попова [и др.]. – Москва : Дело и Сервис, 2011. – 368 с.

8.      65.9(4УКР)26 Т 48 Ткаченко, Н. М. Становлення податкової системи України: теорія, методологія, практика, проблеми та перспективи : монографія / Н. М. Ткаченко, Н. О. Ільєнко ; Нац. ун-т харчових технологій, М-во соціальної політики України, НАН України, НДІ праці і зайнятості населення. – Київ : Алерта, 2015. – 664 с.

 1. 336 Ф 82 Фрадинський, О. А. Основи оподаткування : навч. посіб. / О. А. Фрадинський. – Львів : Новий Світ–2000, 2018. – 340 с.
 2. 63.3 (4УКР)5 П 78 Берестовий А. І. Грошові та натуральні повинності українського селянства у другій половині XIX ст. / А. І. Берестовий, О. М. Федьков // Проблеми історії України XIX – початку XX ст. – Вип.18. – С. 129–133.
 3. Гай-Нижник, П. Податки в УСРР в період НЕПу / П. Гай-Нижник // Вісник податкової служби України. – 2011. – № 32. – С. 22–23.
 4. Клітний, А. Застосування непрямих методів оподаткування в Україні: історичний аспект / Антон Клітний // Підприємництво, господарство і право. – 2017. – № 2. – С. 203–208.
 5. Колесник, К. Українська правова традиція у сфері оподаткування / К. Колесник, І. Ковальчук // Вісник прокуратури. – 2010. – № 4. – С. 105–111.
 6. Левицька, Л. В. Історичні аспекти адміністрування податків в Україні / Л.В. Левицька // Наше право. – 2007. – № 2. – С. 96–102.
 7. Мельник, В. М. Адміністрування податків в історичній ретроспективі / В. М. Мельник // Фінанси України. – 2005. – № 10. – С. 42–50.
 8. Мосейчук, В. Вплив надмірних податків на історію / В. Мосейчук // Податкове планування. – 2007. – № 2. – С. 102–103.
 9. Нечай, Н. Фінансова та податкова політика за часів української державності (1917 – 1919 роки) / Н. Нечай // Вісник податкової служби України. – 2011. – № 28. – С. 22–23.
 10. Подік І. І. Роль податків у забезпеченні економічної безпеки України: історичний аспект / І. І. Подік, Ю. В. Гончаров // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 12. – С. 30–44.
 11. 63.3(4УКР) В 48 Романюк Б. І. Особливості державної податкової політики для колгоспного селянства УРСР в першій повоєнні роки / Б. І. Романюк // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського. Серія: Історія / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2016. – Вип. 24. – С. 105–108.
 12. Селіхов, Д. Роль прямих і непрямих податків у бюджеті індивідуального селянського господарства України епохи вільного підприємництва (1861–1917 рр.) / Д. Селіхов // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – № 3. – С. 48–52.
 13. Трусов, С. Податкова і митна системи Української Держави гетьмана Скоропадського / С. Трусов, К. Гальський // Вісник податкової служби України : Офіційне видання державної податкової адміністрації України. – 2013. – № 12. – С. 66–69.
 14. Хорошаєв, Є. С. Історичні аспекти міжнародного оподаткування / Є. С. Хорошаєв // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2011. – № 1. – С. 96–100.
Розділ: Економіка. Управління. Фінанси

Код: 5981  Добрий день! Чи є в Вашій бібліотеці книги про засновника APPLE і засновника бренда Virgin? Буду Вам дуже вдячний за відповідь!  Вгору  

Річард Бренсон та Стів Джобс, засновники компаній AppleтаVirgin

1.      32.973.26 А 36 Айзексон, У. Стив Джобс / Уолтер Айзексон ; пер. с англ. Д. Горяниной [и др.]. – Москва :Астрель : CORPUS, 2012. – 688 с.

2.      32.973 А 36 Айзексон, В. Стів Джобс: біографіязасновникакомпанії Apple: пер. з англ. / ВолтерАйзексон. –Київ : Брайт Стар Паблішин, 2016. – 608 с.

3.      32.973 Б 71 Блюменталь, К. Стів Джобс: людина, яка мислилапо-іншому: біографія / Карен Блюменталь ; пер. з англ. І. Бондаренко. – вид. 2-ге, перероб. –Тернопіль : Навч. кн.–Богдан, 2016. – 288 с.

4.      005 Б 89 Брэнсон, Р. Теряя невинность. Как я построил бизнес, делая все по-своему и получая удовольствие от жизни = LosingMyVirginity / Ричард Брэнсон ; пер. с англ.: Т. Гутман, М. Хлебникова. – 5-е изд. – Харьков : Фолио, 2017. – 550 с.

5.      005 К 94 Кусумано, М. Стратегіїгеніїв. П'ятьнайважливіших уроків від Білла Гейтса, Енді Гроува та Стіва Джобса / Майкл А. Кусумано, Девід Б. Йоффі. – Харків : КлубСімейногоДозвілля, 2017. – 256 с.

6.      004 С 32 Сердюк, М. Стів Джобс / М. Сердюк. – Київ : ІРІО, 2018. – 144 с.

7.      65.9(7СПО) Д 42 Стив Джобс о бизнесе. 250 высказываний человека, изменившего мир / под ред. А. К. Томаса ; пер. с англ. В. Ионов. – Москва : Альпина Паблишер, 2012. – 254 с.

Розділ: Економіка. Управління. Фінанси

Код: 5977  Доброго дня. Подивіться будь ласка, чи є у Вас література "Бухгалтерія 1С 8.2". Дякую.  Вгору  

Бухгалтерия 1С 8.2

1.      32.973.26 Б 77 Бойко, Э. В.1СПредприятие 8.0: универс. самоучитель / Э. В. Бойко. – 4–е изд., стер. – Москва: ОМЕГА–Л, 2011. – 227с.

2.      32.973.26 Г 52 Гладкий, А. А. 1СУправление торговлей 8.2 с нуля. Конфигурирование и настройка. 75 уроков для начинающих / А. А. Гладкий. – Санкт–Петербург: БХВ–Петербург, 2012. – 240 с.

3.      32.973.26 Г 52 Гладкий, А. А. 1СУправление торговлей 8.2 с нуля: 100 уроков / А. А. Гладкий. – Санкт–Петербург: БХВ–Петербург, 2011. – 448 с.

4.      32.973.26 Г 52 Гладкий, А. А.1СРозница 8.2 с нуля. 50 уроков для начинающих / А. А. Гладкий. – Санкт-Петербург: БХВ–Петербург, 2012.–192 с.

5.      32.973.26 К 31 Кашаев, С. М. 1СПредприятие 8.2. Программирование и визуальная разработка на примерах / С. М. Кашаев. – Санкт–Петербург: БХВ–Петербург, 2011.– 320 с.

6.      32.973.26 К 31 Кашаев, С. М.1СПредприятие 8.1. Учимся программировать на примерах / С. М. Кашаев. – 4–е изд., перераб. и доп. – Санкт–Петербург: БХВ–Петербург, 2011. – 368 с.

7.      32.973.26 К 89 Кузнецов, В. Г.1СПредприятие 8.1. Управление торговлей. Новейший самоучитель / В. Г. Кузнецов, С. Засорин. – Санкт–Петербург: БХВ-Петербург, 2011. – 384 с.

8.      32.973.26 О-97 Ощенко, И. А.1СПредприятие. Торговля и склад для начинающих / И. А. Ощенко. – Санкт–Петербург: БХВ-Петербург, 2012.–256 с.

9.      32.973.26 С 29 Селищев, Н. В. 1СУправление небольшой фирмой 8.2. Управленческий учет в малом бизнесе / Н. В. Селищев. – Санкт–Петербург: Питер, 2012. – 368 с.

10.  32.973.26 С 29 Селищев, Н. В. 1СУправление небольшой фирмой 8.2. Автоматизация малого бизнеса  / Н. В. Селищев. – Москва: Рид Групп, 2011. – 304 с.

11.  32.973.26 С 29 Селищев, Н. В.1СРозница 8.2. Оперативный и управленческий учет на компьютере / Н. В. Селищев. – Москва: Рид Групп, 2011. – 368 с.

12.  32.973.26 С 29 Селищев, Н. В. 1СУправление небольшой фирмой 8.2. Управленческий учет в малом бизнесе / Н. В. Селищев. – Санкт-Петербург : Питер, 2012. – 368 с.

13.  32.973.26 С 29 Селищев, Н. В. 1СДеньги 8.2: контроль личных финансов  / Н. В. Селищев. – Москва: Рид Групп, 2011. – 416 с

14.  32.973.26 Ф 51 Филатова, В. 1СПредприятие 8.2. Упрощенная система налогообложения  / В. Филатова. – Санкт–Петербург: Питер, 2011. – 178 с.

Розділ: Економіка. Управління. Фінанси

Сторінка 1 з 114 123456 > До останньої »

Розділи:
Інтернет і телекомунікації [38]
Історія [290]
Бібліотеки. Архіви [340]
Біологія. Медицина [37]
Бухгалтерський облік та аудит [135]
Військове справа. ОБЖ [11]
Вінниччина [192]
Географія. Країнознавство [26]
Держава і право [187]
Екологія [22]
Економіка. Управління. Фінанси [1704]
Електронні бібліотеки, сайти [19]
Етнографія [26]
Кіно. Театр [7]
Комп'ютери і програми [29]
Кулінарія [6]
Культура. Мистецтво. ЗМІ [95]
Літературознавство [186]
Математика. Кібернетика [20]
Мовознавство. Іноземні мови [143]
Музика [20]
Не в тему! (offtopics) [10]
Педагогіка. Освіта. Професії [198]
Політика. міжнародні відносини [54]
Психологія. Психіатрія [54]
Сільське господарство [132]
Словники. Довідники. Енциклопедії [9]
Статистика [6]
Тексти книжок [44]
Техніка. Виробництво. Стандарти [59]
Туризм [12]
Фізика. Астрономія [8]
Філософія. Соціологія. Релігія [67]
Физкультура и спорт [11]
Хімія [8]

Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2018
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначене інше